ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมและทดสอบคุณสมบัติของตัวกรองเซรามิกเพื่อจับเก็บฝุ่นจากแก๊สที่มีอุณหภูมิสูง (ระยะที่ 2) : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมและทดสอบคุณสมบัติของตัวกรองเซรามิกเพื่อจับเก็บฝุ่นจากแก๊สที่มีอุณหภูมิสูง (ระยะที่ 2) : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
นักวิจัย : วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
คำค้น : วัสดุรูพรุน , วัสดุเซรามิก , ก๊าซ -- การทำความสะอาด , ฝุ่น -- การกำจัด
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13425
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

คณะวิจัย: หัวหน้าโครงการ มานะ อมรกิจบำรุง ; รองหัวหน้าโครงการ ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล ; ผู้ร่วมวิจัย ดุษฎี อุตภาพ ; ผู้ช่วยวิจัย ภาสกร ทองนิ่ม

เตรียมตัวกรองเซรามิก โดยจุ่มฟองน้ำในดิน PBA ในแม่พิมพ์โลหะ (ขนาด 20 ซม. x 20 ซม. x 20 ซม.) ทิ้งไว้ให้แห้งบริเวณอากาศนิ่งเพื่อให้น้ำระเหยออกไปอย่างช้าๆ จากนั้นนำไปเผาที่อุณหภูมิ 700, 900 และ 1,250 องศาเซลเซียล เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ตัวกรองเซรามิกที่เผาแล้วจะถูกส่งไปตรวจวิเคราะห์การแจกแจงขนาดของรูพรุน ความพรุน และความแข็งแรงเชิงกล พบว่าตัวกรองเซรามิกที่เผาที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียล มีขนาดรูพรุนเฉลี่ยเท่ากับ 0.35 ไมโครเมตร มีความพรุน 62.92% และมีความแข็งแรงเชิงกลเท่ากับ 0.20+-0.05 MPa ตัวกรองเซรามิกที่เผาที่อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียล มีขนาดรูพรุนเฉลี่ยเท่ากับ 0.96 ไมโครเมตร มีความพรุน 73.72% และมีความแข็งแรงเชิงกลเท่ากับ 0.38 +- 0.08 MPa ส่วนตัวกรองเซรามิกที่เผาที่อุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียล มีขนาดรูพรุนเฉลี่ยเท่ากับ 27.06 ไมโครเมตร มีความพรุน 23.46% และมีความแข็งแรงเชิงกลเท่ากับ 3.05 +- 0.32 MPa ผลการทดลองที่ได้แสดงให้เห็นว่าตัวกรองเซรามิกที่อุณหภูมิการเผา 1,250 องศาเซลเซียล มีความเหมาะสมที่สุด เนื่องจากความมีความแข็งแรงเชิงกลสูงกว่า อีกทั้งมีความพรุนและขนาดรูพรุนที่เหมาะสม สำหรับการทดลองประสิทธิภาพในการกรองฝุ่น กระทำที่สภาวะการกรองแบบเป็นงวด โดยใช้ความเร็วในการกรองเท่ากับ 3, 5 และ 7 cm/s อัตราการป้อนฝุ่นเท่ากับ 7.5 g/min และมีความดันลดก่อนไล่เค้กฝุ่นเท่ากับ 500, 700 และ 900 Pa พบว่าประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นมีค่าใกล้เคียงกัน โดยมีค่าอยู่ในช่วง 98-99%

บรรณานุกรม :
วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล . (2547). การเตรียมและทดสอบคุณสมบัติของตัวกรองเซรามิกเพื่อจับเก็บฝุ่นจากแก๊สที่มีอุณหภูมิสูง (ระยะที่ 2) : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล . 2547. "การเตรียมและทดสอบคุณสมบัติของตัวกรองเซรามิกเพื่อจับเก็บฝุ่นจากแก๊สที่มีอุณหภูมิสูง (ระยะที่ 2) : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล . "การเตรียมและทดสอบคุณสมบัติของตัวกรองเซรามิกเพื่อจับเก็บฝุ่นจากแก๊สที่มีอุณหภูมิสูง (ระยะที่ 2) : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล . การเตรียมและทดสอบคุณสมบัติของตัวกรองเซรามิกเพื่อจับเก็บฝุ่นจากแก๊สที่มีอุณหภูมิสูง (ระยะที่ 2) : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.