ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างผู้ถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กับความสามารถในการทำกำไรทางบัญชี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างผู้ถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กับความสามารถในการทำกำไรทางบัญชี
นักวิจัย : ประภาพร ณ นรงค์
คำค้น : บริษัทมหาชน -- งบการเงิน -- ไทย , ผู้ถือหุ้น , กำไร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พรรณิภา รอดวรรณะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : 9741425961 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13391
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (บช.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างผู้ถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับความสามารถในการทำกำไรทางบัญชี ซึ่งทำการวิจัยเชิง ประจักษ์ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปี พ.ศ. 2545-2547 โดยยกเว้นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจ กองทุน และบริษัทที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูผลการดำเนิน งาน จำนวน 201 บริษัท และทำการวิเคราะห์ผลทางสถิติ โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ในการทดสอบความสัมพันธ์ โดยใช้โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 15 อันดับแรก โดยปัจจัยที่มุ่งเน้นในการศึกษา คือ โครงสร้างผู้ถือหุ้นประกอบด้วย นักลงทุนไทย นักลงทุนต่างชาติ ผู้บริหารไทย ผู้บริหารต่างชาติ กับความสามารถในการทำกำไรทางบัญชีที่วัดโดยอัตราผลตอบแทน ของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผลการดำเนินงานของบริษัทอาจจะได้รับผลกระทบจากตัวแปรอื่น ผู้วิจัยจึงนำ ขนาดของบริษัท ความเสี่ยงทางการเงิน การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรสูง และประเภทอุตสาหกรรม เข้ามาเป็นตัวแปรที่ใช้ในการควบคุมผลการศึกษาครั้งนี้ ผลการวิจัยพบว่า สัดส่วนการถือหุ้นของ นักลงทุนไทย มีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นสัดส่วน การถือหุ้นของผู้บริหารต่างชาติ มีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ในส่วนของตัวแปรควบคุม ขนาดของบริษัท ความเสี่ยงทางการเงิน การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรสูง และประเภทอุตสาหกรรมมีความสัมพันธ์ กับผลการดำเนินงานของบริษัทที่วัดโดยอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น แต่ไม่สามารถอธิบาย ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนต่างชาติ สัดส่วนการถือหุ้นของผู้บริหารไทย กับผลการอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น

บรรณานุกรม :
ประภาพร ณ นรงค์ . (2549). ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างผู้ถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กับความสามารถในการทำกำไรทางบัญชี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประภาพร ณ นรงค์ . 2549. "ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างผู้ถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กับความสามารถในการทำกำไรทางบัญชี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประภาพร ณ นรงค์ . "ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างผู้ถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กับความสามารถในการทำกำไรทางบัญชี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
ประภาพร ณ นรงค์ . ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างผู้ถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กับความสามารถในการทำกำไรทางบัญชี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.