ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ความซับซ้อนและความยากของการบ้าน และแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ความซับซ้อนและความยากของการบ้าน และแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นักวิจัย : สุพัตรา เสนา
คำค้น : การบ้าน , ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน , คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) , คณิตศาสตร์ -- ข้อสอบ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เอมอร จังศิริพรปกรณ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : 9741426895 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13413
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบค่าความซับซ้อนและค่าความยากของ การบ้านและแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน และ (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน จำแนกตามกลุ่มที่มีความแตกต่างกันของค่าความซับซ้อน และค่าความยากของการบ้านและแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 จำนวน 774 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เก็บรวบรวมข้อมูลโดย แบบบันทึกการวิเคราะห์ค่าความซับซ้อนและค่าความยากของการบ้าน และแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และแบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างสองกลุ่มประชากร (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. แบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 มีความซับซ้อนและความยากมากกว่าการบ้าน 2. นักเรียนกลุ่มที่มีแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ซับซ้อนน้อยกว่าการบ้านมาก (กลุ่มที่ 1) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงกว่า ทั้งนักเรียนกลุ่มที่มีแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ซับซ้อนน้อยกว่าการบ้านปานกลาง (กลุ่มที่ 2) นักเรียนกลุ่มที่มีการบ้านซับซ้อนน้อยกว่าแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ปานกลาง (กลุ่มที่ 3) และนักเรียนกลุ่มที่มีการบ้านซับซ้อนน้อยกว่าแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์มาก (กลุ่มที่ 4) 3. นักเรียนกลุ่มที่มีแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ซับซ้อนน้อยกว่าการบ้านมาก (กลุ่มที่ 1) และนักเรียนกลุ่มที่มีแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ซับซ้อนน้อยกว่าการบ้านปานกลาง (กลุ่มที่ 2) มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนกลุ่มที่มีการบ้านซับซ้อนน้อยกว่า แบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์มาก (กลุ่มที่ 4) 4. นักเรียนกลุ่มที่มีแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ง่ายกว่าการบ้านมาก (กลุ่มที่ 1) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนกลุ่มที่มีการบ้านง่ายกว่า แบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ปานกลาง (กลุ่มที่ 3) และนักเรียนกลุ่มที่มีการบ้านง่ายกว่าแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์มาก (กลุ่มที่ 4) 5. นักเรียนกลุ่มที่มีแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ง่ายกว่าการบ้านปานกลาง (กลุ่มที่ 2) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนกลุ่มที่มีแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ง่ายกว่าการบ้านมาก (กลุ่มที่ 1) นักเรียนกลุ่มที่มีการบ้านง่ายกว่าแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ปานกลาง (กลุ่มที่ 3) และนักเรียนกลุ่มที่มีการบ้านง่ายกว่าแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์มาก (กลุ่มที่ 4) 6. นักเรียนกลุ่มที่มีแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ง่ายกว่าการบ้านปานกลาง (กลุ่มที่ 2) มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนกลุ่มที่มีการบ้านง่ายกว่า แบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ปานกลาง (กลุ่มที่ 3) และนักเรียนกลุ่มที่มีการบ้านง่ายกว่าแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์มาก (กลุ่มที่ 4)

บรรณานุกรม :
สุพัตรา เสนา . (2549). การวิเคราะห์ความซับซ้อนและความยากของการบ้าน และแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุพัตรา เสนา . 2549. "การวิเคราะห์ความซับซ้อนและความยากของการบ้าน และแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุพัตรา เสนา . "การวิเคราะห์ความซับซ้อนและความยากของการบ้าน และแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
สุพัตรา เสนา . การวิเคราะห์ความซับซ้อนและความยากของการบ้าน และแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.