ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาททางการเมืองของกลุ่มทหารในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ระหว่าง พ.ศ. 2523-2531

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาททางการเมืองของกลุ่มทหารในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ระหว่าง พ.ศ. 2523-2531
นักวิจัย : ศศิธร โอเจริญ
คำค้น : เปรม ติณสูลานนท์, พล.อ., 2463- , รัฐบาล -- ไทย -- สมัย พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์, 2523-2531 , ทหาร -- ไทย -- กิจกรรมทางการเมือง , ไทย -- การเมืองและการปกครอง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13352
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงบทบาทและการรักษาบทบาททางการเมือง ของกลุ่มทหารในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่ พ.ศ. 2523 ซึ่งกลุ่มทหารสนับสนุนให้พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จนถึง พ.ศ. 2531 ซึ่งพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวการเมืองไทยมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น สภาพทางการเมืองในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ส่งผลกระทบต่อบทบาททางการเมืองของกลุ่มทหาร แม้ว่ากลุ่มทหารจะสนับสนุนให้พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี แต่ในสภาวการณ์ที่สังคมไทยกำลังตื่นตัวต่อแนวความคิดประชาธิปไตย การเข้ามามีบทบาททางการเมืองของกลุ่มทหารจึงไม่ได้รับการยอมรับ ประกอบกับการเมืองที่พัฒนาไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จึงใช้การบริหารแบบรัฐบาลพลเรือน ส่งผลให้กลุ่มทหารไม่สามารถเข้ามามีบทบาททางการเมืองโดยตรงได้ ด้วยเหตุนี้ทหารกลุ่มต่างๆ จึงต้องเปลี่ยนรูปแบบการแสดงบทบาทเพื่อรักษาอำนาจของตน โดยเปลี่ยนมาใช้การแทรกแซงทางการเมืองโดยอ้อม และการแสดงกำลังเพื่อกดดันรัฐบาล อย่างไรก็ตาม ความพยายามรักษาบทบาททางการเมืองของกลุ่มทหารไม่ได้รับความสำเร็จมากนัก ดังนั้นกลุ่มทหารจึงหันกลับไปใช้การแสดงบทบาทในรูปแบบเดิม ด้วยการก่อรัฐประหารเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2524 และวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2528 แต่ความล้มเหลวในการพยายามก่อรัฐประหารทั้งสองครั้ง ส่งผลให้กลุ่มทหารต้องลดบทบาททางการเมืองลงในเวลาต่อมา

บรรณานุกรม :
ศศิธร โอเจริญ . (2549). บทบาททางการเมืองของกลุ่มทหารในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ระหว่าง พ.ศ. 2523-2531.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศศิธร โอเจริญ . 2549. "บทบาททางการเมืองของกลุ่มทหารในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ระหว่าง พ.ศ. 2523-2531".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศศิธร โอเจริญ . "บทบาททางการเมืองของกลุ่มทหารในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ระหว่าง พ.ศ. 2523-2531."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
ศศิธร โอเจริญ . บทบาททางการเมืองของกลุ่มทหารในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ระหว่าง พ.ศ. 2523-2531. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.