ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเทคนิคการตรวจวัดและอุปกรณ์ปฏิบัติการบนชิพสำหรับตรวจวัดสารตกค้าง ประเภทยาปฏิชีวนะและโลหะปนเปื้อนในอาหาร : รายงานการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเทคนิคการตรวจวัดและอุปกรณ์ปฏิบัติการบนชิพสำหรับตรวจวัดสารตกค้าง ประเภทยาปฏิชีวนะและโลหะปนเปื้อนในอาหาร : รายงานการวิจัย
นักวิจัย : อรวรรณ ชัยลภากุล , นาตยา งามโรจนวณิชย์ , ธรรมนูญ หนูจักร , นงนุช เหมืองสิน , ลักษณา ลิ่มสวรรค์
คำค้น : อาหาร -- การเจือปนและการตรวจสอบ , ไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโตกราฟี , เคมีไฟฟ้า , ซัลโฟนาไมด์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13272
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้ใช้เทคนิคไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโทกราฟีร่วมกับการตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้า ด้วยวิธีแอมเพอโรเมทรีเพื่อตรวจวัดซัลโฟนาไมด์ 7 ชนิด (sulfaguanidine (SG), sulfadiazine (SDZ), sulfamethazine (SMZ), sulfamethoxazole (SMX), sulfadimethoxine (SDM), sulfaquinoxaline (SQ), sulfaguanidine (SG), และ sulfamethazine (SMM)) โดยใช้ขั้วไฟฟ้าเพชรที่โดปด้วยโบรอน คอลัมน์ที่เลือกใช้เทคนิคเทคนิคไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโทกราฟีคือ โมโนลิตริกคอลัมน์ C[subscript 18] ซึ่งคอลัมน์ชนิดนี้มีข้อดีหลายประการดังนี้ ความดันต้านกลับของคอลัมน์ต่ำ แยกสารที่วิเคราะห์ได้เร็วและมีประสิทธิภาพการแยกสารสูงเมื่อเทียบกับแพคคอลัมน์ ในงานวิจัยนี้ใช้เฟสเคลื่อนที่ในอัตราส่วนของสารละลายฟอสเฟต (0.05 โมลาร์, พีเอช 3) : อะซีโตนไนไตรด์ : เอทานอล (80: 15: 5; v/v/v) อัตราไหลเท่ากับ 1.5 มิลลิเมตรต่อนาที จากการศึกษาด้วยเทคนิคไฮโดรไดนามิกโวลแทมเมตรี ค่าศักย์ไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับการตรวจวัดคือ 1.2 โวลต์เทียบกับ ขั้วไฟฟ้าซิลเวอร์-ซิวเวอร์คลอไรด์ เทคนิคการตรวจวัดนี้ให้ช่วงความเข้มข้นของซัลโฟนาไมด์ที่เป็นเส้นตรงระหว่าง 0.01 ถึง 120 ส่วนในล้านส่วน และช่วงความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้ของซัลโฟนาไมด์ 0.0012 ถึ. 0.0033 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งวิธีการวิเคราะห์ที่ได้นี้สามารถประยุกต์หาปริมาณซัลโฟนาไมด์ในกุ้ง ได้ร้อยละการคืนกลับ 82.7 ถึง 92.8 ที่ระดับความเข้มข้น 5 ส่วนในล้านส่วน

บรรณานุกรม :
อรวรรณ ชัยลภากุล , นาตยา งามโรจนวณิชย์ , ธรรมนูญ หนูจักร , นงนุช เหมืองสิน , ลักษณา ลิ่มสวรรค์ . (2550). การพัฒนาเทคนิคการตรวจวัดและอุปกรณ์ปฏิบัติการบนชิพสำหรับตรวจวัดสารตกค้าง ประเภทยาปฏิชีวนะและโลหะปนเปื้อนในอาหาร : รายงานการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรวรรณ ชัยลภากุล , นาตยา งามโรจนวณิชย์ , ธรรมนูญ หนูจักร , นงนุช เหมืองสิน , ลักษณา ลิ่มสวรรค์ . 2550. "การพัฒนาเทคนิคการตรวจวัดและอุปกรณ์ปฏิบัติการบนชิพสำหรับตรวจวัดสารตกค้าง ประเภทยาปฏิชีวนะและโลหะปนเปื้อนในอาหาร : รายงานการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรวรรณ ชัยลภากุล , นาตยา งามโรจนวณิชย์ , ธรรมนูญ หนูจักร , นงนุช เหมืองสิน , ลักษณา ลิ่มสวรรค์ . "การพัฒนาเทคนิคการตรวจวัดและอุปกรณ์ปฏิบัติการบนชิพสำหรับตรวจวัดสารตกค้าง ประเภทยาปฏิชีวนะและโลหะปนเปื้อนในอาหาร : รายงานการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
อรวรรณ ชัยลภากุล , นาตยา งามโรจนวณิชย์ , ธรรมนูญ หนูจักร , นงนุช เหมืองสิน , ลักษณา ลิ่มสวรรค์ . การพัฒนาเทคนิคการตรวจวัดและอุปกรณ์ปฏิบัติการบนชิพสำหรับตรวจวัดสารตกค้าง ประเภทยาปฏิชีวนะและโลหะปนเปื้อนในอาหาร : รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.