ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แผนงานวิจัยการประยุกต์พลาสมาแบบห้วงในการดัดแปรพอลิเมอร์ สำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกและสิ่งทอ : โครงการวิจัย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แผนงานวิจัยการประยุกต์พลาสมาแบบห้วงในการดัดแปรพอลิเมอร์ สำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกและสิ่งทอ : โครงการวิจัย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
นักวิจัย : วิมลวรรณ พิมพ์พันธุ์ , รัฐชาติ มงคลนาวิน
คำค้น : โพลิเมอร์ , โพลิเมอไรเซชัน , พลาสมา (แก๊สไอออน)|xการใช้ในอุตสาหกรรม , อุตสาหกรรมพลาสติก , อุตสาหกรรมสิ่งทอ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13265
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ระยะเวลาของแผนงานวิจัยตั้งแต่ 2 มกราคม 2550 ถึง 31 ธันวาคม 2550

แผนงานวิจัยนี้เป็นการนำพลาสมาที่กำเนิดจากเครื่องกำเนิดพลาสมาแบบอุณหภูมิสูงมาดัดแปรผิวผ้าพอลิเอสเทอร์ ฝ้าย พอลิเอสเทอร์ผสมฝ้าย และพอลิโพรพิลีน โดยแก๊สที่เลือกใช้ได้แก่ ออกซิเจน ไนโตรเจน อากาศ และอาร์กอน โดยใช้จำนวนครั้งของการยิงพลาสมาเท่ากับ 10 20 30 และ 40 ครั้ง ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดแสดงให้เห็นถึงความขรุขระของผิวผ้า ซึ่งเป็นผลจากการเฉือนของพลาสมา ผลจากการวัดเวลาที่ทำให้เปียกบ่งชี้ถึงสมบัติความชอบน้ำที่เพิ่มขึ้นของผิวผ้า เมื่อจำนวนครั้งของการยิงพลาสมาเพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากการเกิดหมู่ฟังก์ชันที่ชอบน้ำบริเวณผิวผ้า ซึ่งมาสามารถยืนยันได้จาก เอทีอาร์ฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี เมื่อนำผ้าไปย้อมสีด้วยสีย้อมที่เลือกใช้พบว่า การดัดแปรผิวผ้าฝ้ายซึ่งเป็นผ้าที่มีความชอบน้ำสูงอยู่แล้วด้วยพลาสมาออกซิเจนและไนโตรเจน ไม่ส่งผลต่อสมบัติการย้อมสีและความคงทนของสีต่อการซักของผ้าดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ชนิดแก๊สและจำนวนครั้งของการยิงพลาสมาส่งผลอย่างมากต่อสมบัติทั้งสองนี้ของผ้าพอลิเอสเทอร์และพอลิเอสเทอร์ผสมฝ้าย ในกรณีที่นำพอลิโพรพิลีนที่ผ่านการดัดแปรผิวไปเตรียมวัสดุเชิงประกอบร่วมผ้าพอลิเอสเทอ์ผสมฝ้าย พบว่า ความทนแรงกระแทกของวัสดุเชิงประกอบที่ผ่านการดัดแปรผิวทั้งหมดมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างมาก เมื่อเปรียบเทียบกับของวัสดุเชิงประกอบที่ไม่ผ่านการดัดแปรและพลาสติกพอลิโพรพิลีน ในขณะที่สมบัติด้านแรงดึงและด้านแรงดัดโค้งมีค่าใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ ยังพบว่า ชนิดของแก๊สและตำแหน่งการดัดแปรนอนวูฟเวนพอลิโพรพิลีนในแชมเบอร์มีผลต่อสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบที่ได้ โดยผลการทดลองทั้งหมดบ่งชี้ว่า วัสดุเชิงประกอบที่เตรียมจากนอนวูฟเวนพอลิโพรพิลีนซึ่งดัดแปรผิวด้วยพลาสมาออกซิเจนมีสมบัติเชิงกลดีที่สุด เมื่อวางนอนวูฟเวนพอลิโพรพิลีน ณ ตำแหน่งด้านบนให้ตรงกับตำแหน่งของการโฟกัส

บรรณานุกรม :
วิมลวรรณ พิมพ์พันธุ์ , รัฐชาติ มงคลนาวิน . (2550). แผนงานวิจัยการประยุกต์พลาสมาแบบห้วงในการดัดแปรพอลิเมอร์ สำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกและสิ่งทอ : โครงการวิจัย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิมลวรรณ พิมพ์พันธุ์ , รัฐชาติ มงคลนาวิน . 2550. "แผนงานวิจัยการประยุกต์พลาสมาแบบห้วงในการดัดแปรพอลิเมอร์ สำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกและสิ่งทอ : โครงการวิจัย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิมลวรรณ พิมพ์พันธุ์ , รัฐชาติ มงคลนาวิน . "แผนงานวิจัยการประยุกต์พลาสมาแบบห้วงในการดัดแปรพอลิเมอร์ สำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกและสิ่งทอ : โครงการวิจัย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
วิมลวรรณ พิมพ์พันธุ์ , รัฐชาติ มงคลนาวิน . แผนงานวิจัยการประยุกต์พลาสมาแบบห้วงในการดัดแปรพอลิเมอร์ สำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกและสิ่งทอ : โครงการวิจัย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.