ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความเสี่ยงจากการใช้อินเทอร์เน็ตของวัยรุ่นกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความเสี่ยงจากการใช้อินเทอร์เน็ตของวัยรุ่นกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ประภาพร ชวนปิยะวงศ์
คำค้น : อินเตอร์เน็ตกับวัยรุ่น -- แง่สังคม , วัยรุ่น -- ไทย -- กรุงเทพฯ , ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุมนทิพย์ จิตสว่าง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13684
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สค.ม.) -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเสี่ยงจากการใช้อินเตอร์เน็ตของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร ศึกษาทัศนคติของวัยรุ่นที่มีต่อความเสี่ยงจากการใช้อินเทอร์เน็ต และแนวทางในการป้องกัน ความเสี่ยงจาก การใช้อินเทอร์เน็ตของกลุ่มวัยรุ่น โดยศึษาปัจจัยทางด้านเพศ กลุ่มเพื่อน บริการสนทนาออนไลน์ เว็บไซต์ โป๊ ลามก การรับอีเมล์ (e-mail) ข่าวสาร ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเพศและสถานที่พักอาศัย เก็บรวบรวมข้อมูลโดย ใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 300 คน เป็นวัยรุ่นที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ต จากร้านอินเทอร์เน็ต บริเวณสามย่าน สยามสแควร์ สีลม และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจำนวน 10 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่า ไคสแควร์ ในการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม และใช้การแจกแจงความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percent) ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)และใช้การอุปนัยสำหรับ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) ผลการศึกษาพบว่า จำนวนวัยรุ่นหญิงมีสัดส่วนเท่ากับ วัยรุ่นชาย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 20 ปี สภานถาพโสด ศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า วัยรุ่นที่พักอาศัยอยู่ที่บ้านของตนเอง โดยอาศัยอยู่กับพ่อแม่ มีภูมิลำเนาอยู่ที่กรุงเทพมหานคร และมีรายได้ 2,000-5,000 บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิง รูปแบบบริการที่เข้าถึงมากที่สุด คือ เว็บไซต์ และกระดานข่าว รองลงมา คือ การสนทนออนไลน์ และอีเมล์ (e-mail) โดยวัยรุ่นมี่ทัศนคติยอมรับ ความเสี่ยงจากการใช้อินเทอร์เน็ต ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยทางด้านเพศ บริการสนทนา ออนไลน์ เว็บไซต์โป็ ลามก การรับอีเมล์ (e-mail) ข่าวสาร ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเพศ และสถานที่พักอาศัย มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับความเสี่ยงจากการใช้อินเทอร์เน็ต ณ ระดับ 0.05 แต่กลุ่มเพื่อน ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับความเสี่ยงจากการใช้อินเทอร์เน็ตระดับ 0.05

บรรณานุกรม :
ประภาพร ชวนปิยะวงศ์ . (2549). ความเสี่ยงจากการใช้อินเทอร์เน็ตของวัยรุ่นกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประภาพร ชวนปิยะวงศ์ . 2549. "ความเสี่ยงจากการใช้อินเทอร์เน็ตของวัยรุ่นกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประภาพร ชวนปิยะวงศ์ . "ความเสี่ยงจากการใช้อินเทอร์เน็ตของวัยรุ่นกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
ประภาพร ชวนปิยะวงศ์ . ความเสี่ยงจากการใช้อินเทอร์เน็ตของวัยรุ่นกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.