ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบค่าความสามารถ ลักษณะของการเปลี่ยนคำตอบ และเวลาที่ใช้ในการทำข้อสอบของผู้สอบ ในการทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผู้สอบด้วยคอมพิวเตอร์เมื่อเงื่อนไขการทดสอบและระดับความสามารถของผู้สอบแตกต่างกัน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบค่าความสามารถ ลักษณะของการเปลี่ยนคำตอบ และเวลาที่ใช้ในการทำข้อสอบของผู้สอบ ในการทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผู้สอบด้วยคอมพิวเตอร์เมื่อเงื่อนไขการทดสอบและระดับความสามารถของผู้สอบแตกต่างกัน
นักวิจัย : พิมพ์สิริ เธียรนรเศรษฐ์
คำค้น : การทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ , การวัดผลทางการศึกษา , การทดสอบความสามารถ , คณิตศาสตร์ -- ข้อสอบ , ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เอมอร จังศิริพรปกรณ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13677
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องความเข้าใจเศษส่วน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับการทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผู้สอบด้วยคอมพิวเตอร์ ที่สามารถกำหนดเงื่อนไขการทดสอบที่ให้ด่วนคำตอบได้โดยวิธีการทวนที่มีการจำกัดช่วงกับการทดสอบที่ไม่ให้ทวนคำตอบรวมทั้งเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าความสามารถ ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงคำตอบ และความแตกต่างของเวลาที่ใช้ในกรทำข้อสอบของผู้สอบ เมื่อระดับความสามรถของผู้สอบแตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย จำนวน 200 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการทดสอบแบบซีเอทีด้วยโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผู้สอบด้วยคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบภายหลังด้วยวิธีของเชฟเฟหรือดันเนท ที 3 ผลการวิจัยสรุปว่า 1. ผู้สอบที่มีระดับความสามรถแตกต่างกันมีความแตกต่างของค่าความสามารถของสอบ ภายใต้เงื่อนไขการทดสอบที่ไม่ให้ทวนคำตอบกับการทดสอบที่ให้ทวนคำตอบ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ผู้สอบที่มีระดับความสามรถต่ำ จะมีค่าความสามารถในเงื่อนไขการให้ทวนคำตอบมากกว่าเงื่อนไขการไม่ให้ทวนคำตอบมากที่สุด รองมาได้แก่ผู้สอบที่มีระดับความสามารถปานกลาง และสูงตามลำดับ 2. ลักษณะของการเปลี่ยนคำตอบประเภทการทวนคำตอบแล้วยังคงคำตอบเดิมไว้ ภายใต้เงื่อนไขการทดสอบที่ให้ทวนคำตอบ ระหว่างผู้สอบที่มีระดับความสามารถแตกต่างกัน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 3. ลักษณะการเปลี่ยนคำตอบประเภทการทวนคำตอบแล้วมีการเปลี่ยนคำตอบ จากผิดเป็นถูก จากผิดเป็นผิดและจากถูกเป็นผิด ภายใต้เงื่อนไขการทดสอบที่ให้ทวนคำตอบ ระหว่างผู้สอบที่มีระดับความสามารถแตกต่างกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 โดยผู้สอบที่มีระดับความสามารถสูงและปานกลางมีจำนวนข้อที่เปลี่ยนจากผิดเป็นถูกมากกว่าผู้สอบที่มีระดับความสามารถต่ำ ส่วนผู้สอบที่มีระดับความสามารถต่ำมีจำนวนข้อที่เปลี่ยนจากผิดเป็นผิด และจากถูกเป็นผิดมากกว่าผู้สอบที่มีระดับความสามารถสูงและปานกลาง 4. ผู้สอบที่มีระดับความสามารถแตกต่างกันมีความแตกต่างของเวลาที่ใช้ในการทำข้อสอบ ภายใต้เงื่อนไขการทดสอบที่ไม่ให้ทวนคำตอบกับการทดสอบที่ให้ทวนคำตอบ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
พิมพ์สิริ เธียรนรเศรษฐ์ . (2549). การเปรียบเทียบค่าความสามารถ ลักษณะของการเปลี่ยนคำตอบ และเวลาที่ใช้ในการทำข้อสอบของผู้สอบ ในการทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผู้สอบด้วยคอมพิวเตอร์เมื่อเงื่อนไขการทดสอบและระดับความสามารถของผู้สอบแตกต่างกัน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมพ์สิริ เธียรนรเศรษฐ์ . 2549. "การเปรียบเทียบค่าความสามารถ ลักษณะของการเปลี่ยนคำตอบ และเวลาที่ใช้ในการทำข้อสอบของผู้สอบ ในการทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผู้สอบด้วยคอมพิวเตอร์เมื่อเงื่อนไขการทดสอบและระดับความสามารถของผู้สอบแตกต่างกัน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมพ์สิริ เธียรนรเศรษฐ์ . "การเปรียบเทียบค่าความสามารถ ลักษณะของการเปลี่ยนคำตอบ และเวลาที่ใช้ในการทำข้อสอบของผู้สอบ ในการทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผู้สอบด้วยคอมพิวเตอร์เมื่อเงื่อนไขการทดสอบและระดับความสามารถของผู้สอบแตกต่างกัน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
พิมพ์สิริ เธียรนรเศรษฐ์ . การเปรียบเทียบค่าความสามารถ ลักษณะของการเปลี่ยนคำตอบ และเวลาที่ใช้ในการทำข้อสอบของผู้สอบ ในการทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผู้สอบด้วยคอมพิวเตอร์เมื่อเงื่อนไขการทดสอบและระดับความสามารถของผู้สอบแตกต่างกัน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.