ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ตัวประกอบองค์การพยาบาลที่มีความยืดหยุ่น โรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ตัวประกอบองค์การพยาบาลที่มีความยืดหยุ่น โรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ปัญญนันท์ รัตนพนาวรรณ
คำค้น : โรงพยาบาลเอกชน , การพัฒนาองค์การ -- การจัดการ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พวงเพ็ญ ชุณหปราณ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13638
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

ศึกษาตัวประกอบองค์การพยาบาลที่มีความยืดหยุ่น และศึกษาตัวแปรที่สามารถอธิบายตัวประกอบองค์การพยาบาลที่มีความยืดหยุ่น โรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครกลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลประจำการ ที่มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไปจำนวน 421 คน ได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและแบบสอบถามตัวประกอบองค์การพยาบาลที่มีความยืดหยุ่น ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 ท่าน ได้ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาเท่ากับ .90 และมีค่าความเที่ยงเท่ากับ .99 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ใช้การวิเคราะห์ตัวประกอบสกัดตัวประกอบด้วยวิธีตัวประกอบหลัก (Principle Component Analysis : PCA) หมุนแกนตัวประกอบแบบออโธโกนอล (Orthogonal) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ตัวประกอบองค์การพยาบาลที่มีความยืดหยุ่น โรงพยาบาลเอกชน มีทั้งหมด 8 ตัวประกอบ อธิบายด้วย 89 ตัวแปร มีค่าความแปรปรวนรวมกัน คิดเป็น 67.408% ได้แก่ 1) มีความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นตัวประกอบองค์การพยาบาลที่มีความยืดหยุ่น ที่สามารถอธิบายความแปรปรวนได้มากที่สุดคือ 51.258% มีตัวแปรที่อธิบายตัวประกอบ 18 ตัวแปร 2) มีวัฒนธรรมความร่วมมือในการเปลี่ยนแปลง เป็นตัวประกอบองค์การพยาบาลที่มีความยืดหยุ่น ที่สามารถอธิบายความแปรปรวนคิดเป็น 4.383% มีตัวแปรที่อธิบายตัวประกอบ 21 ตัวแปร 3) มีคาตอบแทนและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับงาน เป็นตัวประกอบองค์การพยาบาลที่มีความยืดหยุ่น ที่สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ 3.292% มีตัวแปรที่อธิบายตัวประกอบ 17 ตัวแปร 4) มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน เป็นตัวประกอบองค์การพยาบาลที่มีความยืดหยุ่น ที่สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ 2.167% มีตัวแปรที่อธิบายตัวประกอบ 10 ตัวแปร 5) มีโครงสร้างและหน้าที่หลายมิติ เป็นตัวประกอบองค์การพยาบาลที่มีความยืดหยุ่นที่สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ 2.015% มีตัวแปรที่อธิบายตัวประกอบ 7 ตัวแปร 6) มีการจัดบุคลากรอย่างยืดหยุ่น เป็นตัวประกอบองค์การพยาบาลที่มีความยืดหยุ่นที่สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ 1.609% มีตัวแปรที่อธิบายตัวประกอบ 8 ตัวแปร 7) มีการใช้เทคโนโลยีในการทำงาน เป็นตัวประกอบองค์การพยาบาลที่มีความยืดหยุ่นที่สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ 1.521% มีตัวแปรที่อธิบายตัวประกอบ 4 ตัวแปร 8) มีการสร้างเครือข่ายในการทำงานเป็นตัวประกององค์การพยาบาล ที่มีความยืดหยุ่นที่สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ 1.163% มีตัวแปรที่อธิบายตัวประกอบ 4 ตัวแปร

บรรณานุกรม :
ปัญญนันท์ รัตนพนาวรรณ . (2549). การวิเคราะห์ตัวประกอบองค์การพยาบาลที่มีความยืดหยุ่น โรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปัญญนันท์ รัตนพนาวรรณ . 2549. "การวิเคราะห์ตัวประกอบองค์การพยาบาลที่มีความยืดหยุ่น โรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปัญญนันท์ รัตนพนาวรรณ . "การวิเคราะห์ตัวประกอบองค์การพยาบาลที่มีความยืดหยุ่น โรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
ปัญญนันท์ รัตนพนาวรรณ . การวิเคราะห์ตัวประกอบองค์การพยาบาลที่มีความยืดหยุ่น โรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.