ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งและดำเนินธุรกิจของบริษัทสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งและดำเนินธุรกิจของบริษัทสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในไทย
นักวิจัย : มนัสวี วันทยะกุล
คำค้น : สินเชื่อที่อยู่อาศัย -- ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กิตติ พัฒนพงศ์พิบูล , ชวลิต นิตยะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13550
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (คพ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

ปี พ.ศ. 2544 กระทรวงการคลังได้มีการดำเนินการศึกษาการจัดตั้งบริษัทสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Mortgage Company) โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)กระทรวงการคลังและบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย(บตท.)เพื่อเสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้เพื่อให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศในขณะนั้น การจัดตั้งบริษัทสินเชื่อฯมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกลไกตอบสนองนโยบายด้านที่อยู่อาศัย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาตลาดรองที่ดำเนินการโดยบตท.ให้สามารถดำเนินการตามแผนธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) และเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับระบบสินเชื่อที่อยู่อาศัย งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย(บริษัทสินเชื่อฯ)ในไทย โดยใช้แนวทางการดำเนินงานของบริษัทสินเชื่อฯในสหรัฐอเมริกา(สหรัฐฯ) เป็นกรอบแนวคิด เนื่องจากมีการจัดตั้งบริษัทสินเชื่อฯขึ้นเป็นครั้งแรก การวิจัยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 การทบทวนเอกสารเพื่อที่อยู่อาศัยระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ส่วนที่ 2 การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง คือ กลุ่มนักวิชาการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านสถาบันการเงิน และกลุ่มผู้กำกับดูแล เพื่อสัมภาษณ์ถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทสินเชื่อฯ ผลการวิจัยสามารถสรุปออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 จากการทบทวนเอกสาร ผู้วิจัยพบว่า สถานการณ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยของไทยกับสหรัฐฯ มีความคล้ายคลึงกันในเรื่อง 1) ภาพรวมโครงสร้างระบบการเงินเพื่อที่อยู่อาศัย 2) การพัฒนาระบบการเงินเพื่อที่อยู่อาศัย โดยการผลักดันจากภาครัฐบาลและ 3) วัตถุประสงค์การพัฒนาระบบการเงินเพื่อที่อยู่อาศัย แต่มีความแตกต่างกันในเรื่อง 1) วิธีการระดมเงิน 2) ลักษณะตลาดทุน 3) สาเหตุการพัฒนาระบบตลาดรองจากพื้นฐานสภาพท้องถิ่น และ4)ระบบมาตรฐานจากการพัฒนาระบบตลาดรอง ส่วนที่ 2 จากการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งและดำเนินธุรกิจบริษัทสินเชื่อฯในไทย พบว่า บริษัทสินเชื่อฯยังไม่มีความเป็นไปได้ในการจัดตั้งและดำเนินธุรกิจ เนื่องจากมีข้อจำกัด ดังนี้ 1) ไม่มีความพร้อมของตลาดทุนรวมถึงระบบตลาดรอง 2) บริษัทสินเชื่อฯ ไม่สามารถหาแหล่งเงินกู้ที่เหมาะสมได้ 3) บริษัทสินเชื่อฯ ไม่สามารถแข่งขันด้านสินเชื่อเพ่อที่อยู่อาศัยกับสถาบันการเงินได้ 4) ขาดแคลนความพร้อมด้านเทคโนโลยีและระบบที่เป็นมาตรฐานสำหรับการให้กู้เพื่อที่อยู่อาศัย แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันทางการกำลังแก้ไขข้อจำกัดด้านกฎหมายและนำส่งร่างที่แก้ไขต่อกฤษฎีกา บริษัทสินเชื่อฯก็สามารถจัดตั้งและดำเนินการได้ตามกฎหมายดังกล่าว นอกจากนี้ พบการเสนอแนวทางนอกเหนือการจัดตั้งบริษัทสินเชื่อฯ ได้แก่ 1)แนวทางการจัดตั้ง Mortgage Broker และ2)แนวทางการจัดตั้ง Mortgage Bank จากการศึกษาดังกล่าว มีข้อเสนอแนะดังนี้ 1)บริษัทสินเชื่อฯควรสามารถระดมเงินจากการขายสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับสถาบันการเงินในระบบตลาดรอง (บตท.)หรือผู้รับซื้อรายอื่นทั่วไป 2)กลุ่มเป้าหมายของบริษัทสินเชื่อฯ อาจเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีเงื่อนไขการให้กู้ต่างไปจากธนาคารพาณิชย์ 3)บริษัทสินเชื่อฯที่จัดตั้งจะถูกกำหนดกฎ ระเบียบ ขั้นตอน และมาตรฐานการให้กู้ผ่านเงื่อนไขการรับซื้อจาก บตท.หรือผู้รับซื้ออื่น 4) ทางการควรเข้ามาควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทสินเชื่อฯ เข่นเดียวกับสถาบันการเงิน เนื่องจากบริษัทสินเชื่อฯดำเนินธุรกรรมกับประชาชน 5)บริษัทสินเชื่อฯต้องเน้นการบริการและเข้าถึงลูกค้า

บรรณานุกรม :
มนัสวี วันทยะกุล . (2549). ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งและดำเนินธุรกิจของบริษัทสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มนัสวี วันทยะกุล . 2549. "ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งและดำเนินธุรกิจของบริษัทสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มนัสวี วันทยะกุล . "ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งและดำเนินธุรกิจของบริษัทสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
มนัสวี วันทยะกุล . ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งและดำเนินธุรกิจของบริษัทสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.