ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาคลังข้อสอบวิชา 2702303 : การวัดและการประเมินผลทางการศึกษาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ : รายงานการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาคลังข้อสอบวิชา 2702303 : การวัดและการประเมินผลทางการศึกษาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ : รายงานการวิจัย
นักวิจัย : ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
คำค้น : คลังข้อสอบ , ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- ข้อสอบ , ข้อสอบ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741329016 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13153
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รายละเอียดเกี่ยวกับ วิชา 2702303 การวัดและการประเมินผลทางการศึกษา -- การพิจารณาจำแนกข้อสอบ -- ลักษณะคลังข้อสอบวิชา 27023023 -- การจัดเก็บข้อสอบ ;การค้นหาตามพฤติกรรมการเรียนรู้ ; เนื้อหาวิชา ; ความยาก ; อำนาจจำแนก

ศึกษาและจำแนกคุณลักษณะของข้อสอบวิชา 2702303 การวัดและการประเมินผลการศึกษา ตามเกณฑ์พฤติกรรมการเรียนรู้ ประเภทของเนื้อหาวิชาที่มุ่งวัด และคุณภาพข้อสอบรายข้อด้านความยาก (p) และอำนาจจำแนก (r) และเพื่อพัฒนาคลังข้อสอบ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับเก็บรวบรวมข้อสอบที่มีคุณภาพไว้ใช้ในโอกาสต่อไป ข้อสอบที่นำมาศึกษาประกอบด้วย ข้อสอบวิชา 2702303 การวัดและการประเมินผลทางการศึกษา และข้อสอบในวิชา 2702302 การประเมินผลการเรียนการสอน จำนวน 597 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย เช่น ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง ค่าความยาก และค่าอำนาจจำแนก ผลการวิจัยมีดังนี้ 1. ข้อสอบวัดพฤติกรรมการเรียนรู้เรียงลำดับดังนี้ ความเข้าใจ (31%) ความรู้ความจำ (28.1%) การวิเคราะห์ (26%) การนำไปใช้ (10.1%) การสังเคราะห์ (3%) การประเมิน (1.8%) เนื้อหาวิชาที่มุ่งวัดมีจำนวนข้อสอบมากที่สุดคือ หลักการวัดประเมินผล การวัดประเมินผลตามพระราชบัญญัติการศึกษา 2542 (15.9%) รองลงมาคือเรื่องการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือทั้งฉบับ (13.7%) ข้อสอบมีคุณภาพผ่านเกณฑ์ค่าความยากและอำนาจจำแนกมีจำนวนทั้งสิ้น 262 ข้อ (43.89%) ค่าความยากเฉลี่ยเท่ากับ 0.63 ค่าอำนาจจำแนกเฉลี่ยเท่ากับ 0.26 ค่าความเที่ยงของแบบสอบมีค่าระหว่าง 0.72-0.81 2. การพัฒนาคลังข้อสอบวิชา 2702303 การวัดและการประเมินผลการศึกษา ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟแอสแซส ทำหน้าที่จัดเก็บข้อสอบที่คัดเลือกแล้วไว้ในคลังข้อสอบ สำหรับสร้างแบบสอบที่จะนำไปใช้ต่อไป โดยข้อสอบที่จัดเก็บไว้จำแนกตามปีการศึกษา ภาคการศึกษา ความยาก อำนาจจำแนก ระดับพฤติกรรมการเรียนรู้และเนื้อหา

บรรณานุกรม :
ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง . (2547). การพัฒนาคลังข้อสอบวิชา 2702303 : การวัดและการประเมินผลทางการศึกษาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ : รายงานการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง . 2547. "การพัฒนาคลังข้อสอบวิชา 2702303 : การวัดและการประเมินผลทางการศึกษาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ : รายงานการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง . "การพัฒนาคลังข้อสอบวิชา 2702303 : การวัดและการประเมินผลทางการศึกษาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ : รายงานการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง . การพัฒนาคลังข้อสอบวิชา 2702303 : การวัดและการประเมินผลทางการศึกษาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ : รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.