ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดก่อนสัญญาในสัญญาทางปกครอง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดก่อนสัญญาในสัญญาทางปกครอง
นักวิจัย : ยุทธนา ทิณรัตน์
คำค้น : ความรับผิด (กฎหมาย) , สัญญา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นันทวัฒน์ บรมานันท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13130
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบก่อนสัญญาในสัญญาทางปกครอง เนื่องจากสัญญาทางปกครองเป็นสัญญาณที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองความต้องการของประโยชน์สาธารณะในกระบวนการคัดเลือกคู่สัญญาจึงมีเรื่องของการใช้อำนาจรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลให้กระบวนการคัดเลือกคู่สัญญาในสัญญาทางปกครองมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากกว่าการคัดเลือกคู่สัญญาในทางแพ่ง จากการศึกษาพบว่าในกระบวนการคัดเลือกคู่สัญญาในสัญญาทางแพ่ง ได้มีการนำหลักความรับผิดก่อนสัญญามาปรับใช้กับความรับผิดที่เกิดขึ้นในขั้นตอนก่อนการทำสัญญา และโดยที่สัญญาทางปกครองก็เป็นสัญญาอย่างหนึ่ง ซึ่งแม้จะมีความแตกต่างจากสัญญาทางแพ่งดังที่กล่าวมาแต่ก็ได้มีการนำกฎหมายทั้วไปทางแพ่งมาปรับใช้กับสัญญาทางปกครองด้วย เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับลักษณะทางกฏหมายของความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นตอนก่อนการทำสัญญาในสัญญาทางปกครองไทย จึงมีการศึกษาว่าจะสามารถนำหลักความรับผิดก่อนสัญญามาปรับใช้กับสัญญาทางปกครองได้หรือไม่ และหากนำมาปรับใช้ได้แล้วจะนำมาปรับใช้ในลักษณะอย่างไร ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือ ควรมีการกำหนดลักษณะของข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของการตกลงเจรจาเพื่อเข้าทำสัญญาในสัญญาทางปกครองให้มีความชัดเจนว่ากรณีใดควรเป็นความรับผิดทางสัญญาหรือกรณีใดควรเป็นความรับผิดทางละเมิด หรือโดยการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดก่อนสัญญาในสัญญาทางปกครองให้เป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษร

บรรณานุกรม :
ยุทธนา ทิณรัตน์ . (2549). ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดก่อนสัญญาในสัญญาทางปกครอง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ยุทธนา ทิณรัตน์ . 2549. "ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดก่อนสัญญาในสัญญาทางปกครอง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ยุทธนา ทิณรัตน์ . "ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดก่อนสัญญาในสัญญาทางปกครอง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
ยุทธนา ทิณรัตน์ . ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดก่อนสัญญาในสัญญาทางปกครอง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.