ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เจตคติของวัยรุ่นที่มีหรือเคยมีคู่รักมีต่อความรัก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เจตคติของวัยรุ่นที่มีหรือเคยมีคู่รักมีต่อความรัก
นักวิจัย : จุฑาธิป วัชรานนท์
คำค้น : ความรัก , ทัศนคติ , วัยรุ่น
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13117
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

ศึกษาเจตคติของวัยรุ่นที่มีหรือเคยมีคู่รักมีต่อความรักและเปรียบเทียบเจตคติที่มีต่อความรัก 3 ด้านของวัยรุ่นที่เรียนในสาขาวิชาที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น 371 คน เครื่องมือที่ใช้วิจัยเป็นแบบวัด Triangular love scale ซึ่งเป็นแบบที่มีองค์ประกอบของความรัก 3 ด้านคือ ด้านความใกล้ชิด สนิทสนม (Intimacy) ด้านความเสน่หา (Passion) และด้านพันธะผูกพัน (Commitment) ใช้ทดสอบความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-way ANOVA) ระหว่างตัวแปรเพศและสาขาวิชาที่เรียน ผลการวิจัยมีดังนี้ 1. วัยรุ่นชายมีเจตคติต่อความรัก 3 ด้าน แตกต่างจากวัยรุ่นหญิงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยวัยรุ่นชายมีเจตคติต่อความรักสูงกว่าวัยรุ่นหญิง 2. วัยรุ่นที่เรียนในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและวัยรุ่นที่เรียนในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ มีเจตคติต่อความรักด้านความเสน่หาและความรักด้านพันธสัญญา แตกต่างจากวัยรุ่นที่เรียนในสาขาสังคมศาสตร์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

บรรณานุกรม :
จุฑาธิป วัชรานนท์ . (2550). เจตคติของวัยรุ่นที่มีหรือเคยมีคู่รักมีต่อความรัก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จุฑาธิป วัชรานนท์ . 2550. "เจตคติของวัยรุ่นที่มีหรือเคยมีคู่รักมีต่อความรัก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จุฑาธิป วัชรานนท์ . "เจตคติของวัยรุ่นที่มีหรือเคยมีคู่รักมีต่อความรัก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
จุฑาธิป วัชรานนท์ . เจตคติของวัยรุ่นที่มีหรือเคยมีคู่รักมีต่อความรัก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.