ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการป้องกันปราบปรามการก่อการร้ายในพื้นที่จังหวัดยะลา, ปัตตานี และนราธิวาส

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการป้องกันปราบปรามการก่อการร้ายในพื้นที่จังหวัดยะลา, ปัตตานี และนราธิวาส
นักวิจัย : ศารุติ แขวงโสภา
คำค้น : ตำรวจ , การก่อการร้าย -- ไทย (ภาคใต้) , การป้องกันอาชญากรรม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย , สุพัตรา สุภาพ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743329307 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13070
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงการป้องกันปราบปรามการก่อการร้ายของเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานีและนราธิวาส และเพื่อศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการป้องกันปราบปรามการก่อการร้ายในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ซึ่งทำการศึกษาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามการก่อการร้าย ในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส โดยการเก็บรวมรวมข้อมูลภาคสนามและใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถาม ได้กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาจำนวน 269 คน นำมาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการทดสอบค่าไคว์-สแควร์ ซึ่งการทดสอบพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า ในการป้องกันปราบปรามการก่อการร้ายในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานีและนราธิวาส มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้แก่ ภูมิลำเนา ศาสนา การใช้ภาษามลายู และลักษณะภูมิประเทศ

บรรณานุกรม :
ศารุติ แขวงโสภา . (2542). ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการป้องกันปราบปรามการก่อการร้ายในพื้นที่จังหวัดยะลา, ปัตตานี และนราธิวาส.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศารุติ แขวงโสภา . 2542. "ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการป้องกันปราบปรามการก่อการร้ายในพื้นที่จังหวัดยะลา, ปัตตานี และนราธิวาส".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศารุติ แขวงโสภา . "ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการป้องกันปราบปรามการก่อการร้ายในพื้นที่จังหวัดยะลา, ปัตตานี และนราธิวาส."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
ศารุติ แขวงโสภา . ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการป้องกันปราบปรามการก่อการร้ายในพื้นที่จังหวัดยะลา, ปัตตานี และนราธิวาส. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.