ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาพ ปัญหา และความต้องการการนิเทศด้านการแปลงหลักสูตรภาษาอังกฤษไปสู่การสอนระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาพ ปัญหา และความต้องการการนิเทศด้านการแปลงหลักสูตรภาษาอังกฤษไปสู่การสอนระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : เยาวลักษณ์ รอดงาม
คำค้น : การนิเทศการศึกษา , ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) , โรงเรียนคาทอลิก
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743340904 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13069
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการการนิเทศด้านการแปลงหลักสูตรภาษาอังกฤษไปสู่การสอน ระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร ประชากร ได้แก่ ครูหัวหน้าฝ่ายวิชาการและครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์มีโครงสร้างและแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา แจกแจงความถี่หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ในการวางแผนการสอน ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษเพื่อนำไปเขียนแผนการสอน มีการจัดทำกำหนดการสอน มีการจัดทำแผนการสอน มีการจัดหาและจัดทำเอกสารประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน โดยมีครูหัวหน้าฝ่ายวิชาการให้การสนับสนุนในเรื่องดังกล่าว ปัญหาในการวางแผนการสอนได้แก่ ขาดความร่วมมือจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ไม่มีเวลาเพียงพอในการจัดทำ ขาดการนิเทศติดตามผล การวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ เอกสารประกอบการจัดทำมีไม่เพียงพอ ขาดงบประมาณในการจัดทำสื่อ ขาดความชำนาญในการจัดทำสื่อ ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำสื่อ ในด้านการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนมีการเตรียมการสอน ใช้วิธีสอนแบบฟัง-พูด มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและให้เหมาะสมกับจุดประสงค์และเนื้อหา มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร มีการใช้สื่อการเรียนการสอนโดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื้อหาที่จะสอน และมีการจัดสอนซ่อมเสริมโดยให้นักเรียนที่เรียนเก่งช่วยนักเรียนที่เรียนอ่อน ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ ขาดเอกสารสำหรับค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ขาดทักษะในการใช้เทคนิคและวิธีสอนแบบใหม่ ๆ ขาดทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เวลาในการจัดให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรมีไม่เพียงพอ เวลาในการสอนซ่อมเสริมมีไม่เพียงพอ ในด้านการวัดและประเมินผลการเรียน ครูผู้สอนมีการวัดและประเมินผลการเรียน โดยการทดสอบการตรวจผลงาน การสัมภาษณ์ การสังเกต และการซักถาม ช่วงที่วัดและประเมินผลการเรียนคือ หลังเรียนและระหว่างเรียน มีการนำผลการวัดและประเมินไปใช้ในการวัดความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียน และปรับปรุงการสอนของครูผู้สอน นอกจากนี้ ครูหัวหน้าฝ่ายวิชาการมีการสนับสนุนส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษด้วย ปัญหาในการวัดและประเมินผลการเรียนได้แก่ ขาดความร่วมมือจากครู เวลาที่ใช้ในการวัดและประเมินผลไม่เหมาะสม ในด้านความต้องการการนิเทศด้านการแปลงหลักสูตรภาษาอังกฤษไปสู่การสอนของครูผู้สอน ครูผู้สอนมีความต้องการการนิเทศด้านการวางแผนการสอน ด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านการวัดและประเมินผลการเรียน อยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน

บรรณานุกรม :
เยาวลักษณ์ รอดงาม . (2542). สภาพ ปัญหา และความต้องการการนิเทศด้านการแปลงหลักสูตรภาษาอังกฤษไปสู่การสอนระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เยาวลักษณ์ รอดงาม . 2542. "สภาพ ปัญหา และความต้องการการนิเทศด้านการแปลงหลักสูตรภาษาอังกฤษไปสู่การสอนระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เยาวลักษณ์ รอดงาม . "สภาพ ปัญหา และความต้องการการนิเทศด้านการแปลงหลักสูตรภาษาอังกฤษไปสู่การสอนระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
เยาวลักษณ์ รอดงาม . สภาพ ปัญหา และความต้องการการนิเทศด้านการแปลงหลักสูตรภาษาอังกฤษไปสู่การสอนระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.