ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความชุกของปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในพนักงานรับจ้างทำความสะอาด ของบริษัทเอกชนซึ่งทำงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความชุกของปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในพนักงานรับจ้างทำความสะอาด ของบริษัทเอกชนซึ่งทำงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : พรทิพย์ เรืองสีสมบูรณ์
คำค้น : พนักงานทำความสะอาด , พฤติกรรมสุขภาพ , โรคเกิดจากอาชีพ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์ , นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13049
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

ศึกษาความชุกของปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในพนักงานรับจ้างทำความสะอาด ของบริษัทเอกชนซึ่งทำงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดยใช้รูปแบบการศึกษาเป็นเชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross-sectional Descriptive study) กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยพนักงานรับจ้างทำความสะอาดของบริษัทเอกชนซึ่งทำงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 200 คน โดยไม่มีการสุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเองในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 มีผู้ตอบกลับทั้งสิ้น 177 คน คิดเป็นร้อยละ 88.5 ผลการศึกษาพบว่าผู้เข้าร่วมการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 157 คน (88.7%) มีอายุเฉลี่ย 35.5 ปี อายุต่ำสุด 18 ปี มากที่สุด 65 ปี ส่วนใหญ่จบชั้นประถมศึกษา (66.7%) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 6,467 บาท ความชุกของการเกิดอาการทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างตามส่วนต่างๆ ของร่างกายในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาอย่างน้อย 1 ตำแหน่งของร่างกายเท่ากับ 86.4% ได้แก่ หลังส่วนล่าง (51.4%) ส่วนคอ (48.0%) หลังส่วนบน (43.5%) ส่วนความชุกของการเกิดปัญหาด้านความเครียด อยู่ในเกณฑ์เกินปกติ 31.6% และความชุกของการเกิดอาการทางผิวหนังผื่นผิวหนังอักเสบบริเวณแขนและมือหลังจากที่เข้าทำงานในบริษัททำความสะอาดในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา 15.8% โดยส่วนใหญ่พบในเพศหญิง ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยการทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) จากการศึกษาครั้งนี้ จะเห็นได้ว่าพนักงานรับจ้างทำความสะอาดส่วนใหญ่ มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทำงานระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่าง ปัญหาความเครียด และปัญหาทางผิวหนัง ตามลำดับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญและความสนใจในปัญหาดังกล่าวใน บุคคลกลุ่มนี้ นอกจากนี้การค้นหาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง จะช่วยให้เกิดการวางแผนป้องกันการเกิดความผิดปกติดังกล่าวต่อ

บรรณานุกรม :
พรทิพย์ เรืองสีสมบูรณ์ . (2551). ความชุกของปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในพนักงานรับจ้างทำความสะอาด ของบริษัทเอกชนซึ่งทำงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรทิพย์ เรืองสีสมบูรณ์ . 2551. "ความชุกของปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในพนักงานรับจ้างทำความสะอาด ของบริษัทเอกชนซึ่งทำงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรทิพย์ เรืองสีสมบูรณ์ . "ความชุกของปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในพนักงานรับจ้างทำความสะอาด ของบริษัทเอกชนซึ่งทำงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
พรทิพย์ เรืองสีสมบูรณ์ . ความชุกของปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในพนักงานรับจ้างทำความสะอาด ของบริษัทเอกชนซึ่งทำงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.