ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความหลากหลายของปูบริเวณอ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหลากหลายของปูบริเวณอ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
นักวิจัย : วิมล เหมะจันทร , วรณพ วิยกาญจน์ , สุชนา ชวนิชย์ , กรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์ , ตัญชมัย ประดิษฐ์
คำค้น : ความหลากหลายทางชีวภาพ , ปูม้า
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13026
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : โครงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางพันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , โครงการวิจัยย่อย การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ชนิดปูที่พบบริเวณชายฝั่งเกาะแสมสารจังหวัดชลบุรี ทำการเก็บตัวอย่างระหว่างเดือนกันยายน 2548 ถึงเดือนกรกฎาคม 2549 พบปูทั้งหมด 8 ครอบครัว 21 ชนิด โดยปูม้า (Portunus pelagicus) เป็นปูที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและมีการกระจายทั่วไปในบริเวณนี้ การศึกษาชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปูม้า (Portunus pelagicus) บริเวณชายฝั่งอ่าวสัตหีบจังหวัดชลบุรี โดยเก็บตัวอย่างทุกเดือนด้วยเครื่องมือประมงอวนจมปู ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2549 พบว่าปูม้ามีค่าอัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียเท่ากับ 1:1.25 ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวกระดอง (เซนติเมตร) และน้ำหนัก (กรัม) ในปูม้าเพศผู้และเพศเมียดังสมการ Wmale = 0.061CW0.38 [superscript 0.38] และ Wfemale = 0.092CW2.89 [superscript 2.89] ตามลำดับ ขนาดของปูม้าส่วนใหญ่มีความกว้างกระดองระหว่าง 11.0-11.5 เซนติเมตร ความดกไข่สูงสุด 1.6x106 [superscript 6] ฟอง และความดกไข่เฉลี่ย 0.72x106 [superscript 6] ฟอง พบปูม้ามีไข่นอกกระดองตลอดเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม โดยพบปูมีไข่นอกกระดองสูงสุดในเดือนธันวาคมเช่นเดียวกับเปอร์เซ็นต์ความสมบูรณ์เพศของปูม้าเพศเมียในเดือนธันวาคมมีค่าสูงสุดคือ 56% ซึ่งน่าจะเป็นช่วงที่ปูเพศเมียเข้าสู่ฤดูวางไข่

บรรณานุกรม :
วิมล เหมะจันทร , วรณพ วิยกาญจน์ , สุชนา ชวนิชย์ , กรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์ , ตัญชมัย ประดิษฐ์ . (2550). ความหลากหลายของปูบริเวณอ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิมล เหมะจันทร , วรณพ วิยกาญจน์ , สุชนา ชวนิชย์ , กรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์ , ตัญชมัย ประดิษฐ์ . 2550. "ความหลากหลายของปูบริเวณอ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิมล เหมะจันทร , วรณพ วิยกาญจน์ , สุชนา ชวนิชย์ , กรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์ , ตัญชมัย ประดิษฐ์ . "ความหลากหลายของปูบริเวณอ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
วิมล เหมะจันทร , วรณพ วิยกาญจน์ , สุชนา ชวนิชย์ , กรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์ , ตัญชมัย ประดิษฐ์ . ความหลากหลายของปูบริเวณอ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.