ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของกองทัพบกเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของชาติ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของกองทัพบกเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของชาติ
นักวิจัย : ชรัติ อุ่มสัมฤทธิ์
คำค้น : การศึกษาขั้นอุดมศึกษา , กองทัพบก
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ณัฐนิภา คุปรัตน์ , ศิริเดช สุชีวะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12942
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของกองทัพบกเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของชาติ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา โดยศึกษาสภาพระบบการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท (การทหาร) โรงเรียนเสนาธิการทหารบกและระดับปริญญาตรี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า กระบวนการจัดการศึกษา ผลผลิต ข้อมูลป้อนกลับและสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อระบบการจัดการศึกษา ความมั่นคงของชาติ ศึกษาใน 2 มิติ คือ ตามแนวพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และตามองค์ประกอบด้าน การเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การพลังงาน สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของมนุษย์ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เอกสาร สอบถามอาจารย์ ผู้ใช้ผลผลิต ผู้กำลังรับการศึกษา และสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย SWOT Analysis และ SWOT Matrix นำผลมากำหนดยุทธศาสตร์และประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์โดยผู้เชี่ยวชาญ ผลการวิจัยพบว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของกองทัพบกเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของชาติ มี 15 ยุทธศาสตร์ซึ่งนำเสนอ 8 ยุทธศาสตร์ ได้แก่1.เสริมสร้างให้สถาบันการศึกษาของกองทัพบกเป็นสถาบันหลักของประเทศที่ให้การศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านความมั่นคงของชาติ 2.เน้นบทบาทของทหารให้เป็นองค์กรนำด้านการรักษาความมั่นคงของชาติ 3.สร้างความเข้มแข็งของศาสตร์ด้านความมั่นคงของชาติให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทางทหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามแนวพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 4.เสริมสร้างค่านิยมด้านความมั่นคงของชาติ ให้เกิดขึ้นในระดับกองทัพบก หน่วยทหาร รวมถึงกำลังพลทุกระดับชั้น 5.สร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านความมั่นคงกับสถาบันการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ 6.ส่งเสริมการวิจัยเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติให้มากขึ้น 7.เสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการศึกษา เข้าใจเรื่องความมั่นคงของชาติในทุกแง่มุม หลายมิติ และเชื่อมโยงกัน รวมทั้งต้องศึกษาหลักคิด ทฤษฎีและกรณีศึกษาด้านความมั่นคง ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 8.ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการศึกษา ได้เข้าใจวิธีการวิเคราะห์เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ

บรรณานุกรม :
ชรัติ อุ่มสัมฤทธิ์ . (2550). การนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของกองทัพบกเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของชาติ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชรัติ อุ่มสัมฤทธิ์ . 2550. "การนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของกองทัพบกเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของชาติ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชรัติ อุ่มสัมฤทธิ์ . "การนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของกองทัพบกเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของชาติ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
ชรัติ อุ่มสัมฤทธิ์ . การนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของกองทัพบกเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของชาติ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.