ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางในการกำหนดมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการระดมทุนของเทศบาล โดยผ่านตลาดทุนในประเทศไทยโดยเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ : ศึกษาเฉพาะกรณีการออกพันธบัตร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางในการกำหนดมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการระดมทุนของเทศบาล โดยผ่านตลาดทุนในประเทศไทยโดยเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ : ศึกษาเฉพาะกรณีการออกพันธบัตร
นักวิจัย : วิรงรอง สุนทรภัค
คำค้น : พันธบัตรเทศบาล , เทศบัญญัติ -- ไทย , หลักทรัพย์ , พันธบัตร , หุ้นกู้ , การปกครองท้องถิ่น
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย , สุทธิชัย จิตรวาณิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746384163 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12969
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

การจัดสร้างบริการสาธารณะให้กับประชาชนในท้องถิ่น อันเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ของเทศบาลตามที่กฎหมายกำหนดไว้ จำเป็นจะต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมาก การออกและเสนอขายพันธบัตรเทศบาลอาจจะเป็นทางเลือกหนึ่ง ที่ทำให้เทศบาลมีเงินทุนเพียงพอที่จะจัดสร้างบริการสาธารณะดังกล่าวได้ ตามกฎหมายเทศบาลของไทยกำหนดให้มีการออกพันธบัตรเทศบาลได้ โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องมีกฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายใดที่กำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าว นอกจากนี้กฎหมายหลักทรัพย์ก็ไม่ได้บัญญัติรองรับ ถึงการระดมทุนของเทศบาลในตลาดทุนไว้ จึงทำให้การออกและเสนอขายพันธบัตรเทศบาลไม่อาจเป็นไปได้ในปัจจุบัน ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ผู้เขียนจึงได้ศึกษาถึงปัญหาในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้น รวมมทั้งเหตุผลและประโยชน์ที่ได้รับ ในการออกและเสนอขายพันธบัตรเทศบาลต่อประชาชน ตลอดจนแนวทางที่เหมาะสมในการดำเนินการดังกล่าว โดยผู้เขียนได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้ 1. ควรมีการบัญญัติกฎหมายและปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีอยู่ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายพันธบัตรเทศบาล 2. กำหนดแนวทางการควบคุมโดยให้เทศบาลปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะในเรื่องมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน เพื่อป้องกันมิให้ผู้ลงทุน ได้รับความเสียหายจากการออกและเสนอขายพันธบัตรเทศบาล

บรรณานุกรม :
วิรงรอง สุนทรภัค . (2540). แนวทางในการกำหนดมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการระดมทุนของเทศบาล โดยผ่านตลาดทุนในประเทศไทยโดยเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ : ศึกษาเฉพาะกรณีการออกพันธบัตร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิรงรอง สุนทรภัค . 2540. "แนวทางในการกำหนดมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการระดมทุนของเทศบาล โดยผ่านตลาดทุนในประเทศไทยโดยเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ : ศึกษาเฉพาะกรณีการออกพันธบัตร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิรงรอง สุนทรภัค . "แนวทางในการกำหนดมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการระดมทุนของเทศบาล โดยผ่านตลาดทุนในประเทศไทยโดยเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ : ศึกษาเฉพาะกรณีการออกพันธบัตร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
วิรงรอง สุนทรภัค . แนวทางในการกำหนดมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการระดมทุนของเทศบาล โดยผ่านตลาดทุนในประเทศไทยโดยเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ : ศึกษาเฉพาะกรณีการออกพันธบัตร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.