ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ของการศึกษาต่อเนื่องทางวิชาชีพต่อการพัฒนาการปฏิบัติงาน ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ของการศึกษาต่อเนื่องทางวิชาชีพต่อการพัฒนาการปฏิบัติงาน ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย
นักวิจัย : อัชฌา ศรีสุมาลย์
คำค้น : สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย , การสอบบัญชี , ผู้สอบบัญชี , การศึกษาต่อเนื่อง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741421907 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12922
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (บช.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของการศึกษาต่อเนื่องทางวิชาชีพ ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย โดยดำเนินการวิจัยจากการทบทวนเอกสาร การส่งแบบสอบถาม และการวิจัยเชิงประจักษ์โดยใช้กลุ่มประชากรจากผู้สอบบัญชี ที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินระหว่างปี พ.ศ. 2544-2546 และบริษัทที่ตรวจสอบเหล่านั้นได้เกิดเหตุการณ์ล้มละลาย หรือต้องฟื้นฟูกิจการ หรือถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ในปีถัดไป การวิเคราะห์สถิติโดยค่าสหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ถดถอยแบบโลจิสติค ที่ระดับนัยสำคัญที่ 0.05 ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาต่อเนื่องทางวิชาชีพ การเป็นสมาชิกสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย กับคุณภาพงานสอบบัญชีซึ่งมีผลต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานสอบบัญชี ผลการวิจัยเชิงสำรวจพบว่า การศึกษาต่อเนื่องทางวิชาชีพช่วยพัฒนาความรู้ให้ทันสมัยตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ช่วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีความรู้มากขึ้น และการเข้าร่วมสัมมนาได้รับการสนับสนุนในการศึกษาต่อเนื่องทางวิชาชีพมากที่สุด ผลการวิจัยเชิงประจักษ์พบว่าการศึกษาต่อเนื่องทางวิชาชีพ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพงานสอบบัญชีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และพบว่าการเป็นสมาชิกสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้าม โดยการศึกษาต่อเนื่องทางวิชาชีพ และการเป็นสมาชิกสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย สามารถอธิบายความสัมพันธ์ต่อคุณภาพงานสอบบัญชีได้ 47.30% และสามารถพยากรณ์ความถูกต้องในการวิจัยครั้งนี้ได้ 72.10%

บรรณานุกรม :
อัชฌา ศรีสุมาลย์ . (2548). ความสัมพันธ์ของการศึกษาต่อเนื่องทางวิชาชีพต่อการพัฒนาการปฏิบัติงาน ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อัชฌา ศรีสุมาลย์ . 2548. "ความสัมพันธ์ของการศึกษาต่อเนื่องทางวิชาชีพต่อการพัฒนาการปฏิบัติงาน ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อัชฌา ศรีสุมาลย์ . "ความสัมพันธ์ของการศึกษาต่อเนื่องทางวิชาชีพต่อการพัฒนาการปฏิบัติงาน ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
อัชฌา ศรีสุมาลย์ . ความสัมพันธ์ของการศึกษาต่อเนื่องทางวิชาชีพต่อการพัฒนาการปฏิบัติงาน ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.