ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการศึกษาทางไกลแบบอะซิงโครนัส

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการศึกษาทางไกลแบบอะซิงโครนัส
นักวิจัย : วศิน ภิรมย์
คำค้น : การศึกษา -- ทรัพยากรเครือข่ายคอมพิวเตอร์ , การเรียนการสอนผ่านเว็บ , การศึกษาทางไกล , ระบบการเรียนการสอน -- การออกแบบ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชัยศิริ ปัณฑิตานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9745325082 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12914
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

ออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการศึกษาทางไกลแบบอะซิงโครนัส ที่ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้ได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ในการออกแบบและพัฒนาระบบได้นำเอาซอฟต์แวร์ MOODLE ซึ่งเป็นโปรแกรมบริหารจัดการการเรียนรู้แบบเปิดเผยซอร์สโค้ด มาเพิ่มความสามารถให้ใช้งานบทเรียนตามมาตรฐานของ SCORM ได้ดียิ่งขึ้น โดยได้ออกแบบ APIWrapper ด้วย JavaScript ติดต่อกับ scormAPI.php ใน MOODLE ให้มีการเก็บคะแนนและผลการใช้งานไว้ รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมที่สามารถบันทึกจัดเก็บข้อมูล วันที่และเวลาที่เรียน รายละเอียดของไฟล์บทเรียนที่ได้รับชม และรูปแบบการทำงาน เช่น การกดแป้นพิมพ์ การใช้งานโปรแกรมอื่นๆ ในระหว่างเรียน เป็นต้น ระบบนี้ได้ถูกทดลองการใช้งานกับนิสิตสาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ โครงการขยายโอกาสอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 นิสิตชั้นปีที่ 4 จำนวน 21 คน ซึ่งเรียนวิชาจริยธรรมวิชาชีพทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เมื่อผู้เรียนและผู้สอนอยู่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกลุ่มที่ 2 นิสิตชั้นปีที่ 2 จำนวน 37 คน ซึ่งเรียนวิชาปฏิสัมพันธ์มนุษย์กับคอมพิวเตอร์ เมื่อผู้สอนอยู่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้เรียนศึกษาที่ศูนย์การเรียนรู้จังหวัดน่าน ผลการทดลองใช้งานระบบสนับสนุนการศึกษาทางไกลแบบอะซิงโครนัส พบว่า ผู้เรียนทั้งสองกลุ่ม มีการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ตามความเหมาะสมในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน ดังจะเห็นได้จาก ผู้เรียนกลุ่มที่ 2 มีความถี่ในการเข้าศึกษาทบทวนบทเรียน และเข้าสนทนากลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และติดตามการเรียนในวันอื่นนอกจากวันที่มีการเรียนในสัดส่วนสูงกว่ากลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 มีความถี่การเข้าใช้งานกลางคืนในช่วงเวลาก่อนเที่ยงคืนในสัดส่วนที่มากกว่าหลังเที่ยงคืน ขณะที่กลุ่มที่ 1 มีความถี่การเข้าใช้งานกลางคืน ในช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนในสัดส่วนที่มากกว่าก่อนเที่ยงคืน สำหรับความถี่การใช้งานกลางวันมีสัดส่วนสูงในช่วงเวลาเรียนของแต่ละกลุ่ม นอกจากนี้ กลุ่มที่ 2 เห็นว่าระบบนี้เข้าเรียนได้ตลอดเวลาที่ต้องการ สะดวก รวดเร็ว อยู่ในระดับมากที่สุด สำหรับการทดสอบปฏิสัมพันธ์การใช้งานระบบ พบว่าทักษะการใช้งานของผู้เรียนอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ และสามารถพยากรณ์การใช้ Bandwidth ได้จากสมการ Bandwidth = 0.243 (useable frequency)

บรรณานุกรม :
วศิน ภิรมย์ . (2548). การออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการศึกษาทางไกลแบบอะซิงโครนัส.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วศิน ภิรมย์ . 2548. "การออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการศึกษาทางไกลแบบอะซิงโครนัส".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วศิน ภิรมย์ . "การออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการศึกษาทางไกลแบบอะซิงโครนัส."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
วศิน ภิรมย์ . การออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการศึกษาทางไกลแบบอะซิงโครนัส. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.