ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาระการดูแล ความเข็มแข็งในการมองโลกแรงสนับสนุนทางสังคม และความสุขสมบูรณ์ของผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บสมอง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาระการดูแล ความเข็มแข็งในการมองโลกแรงสนับสนุนทางสังคม และความสุขสมบูรณ์ของผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บสมอง
นักวิจัย : พวงแก้ว แสนคำ
คำค้น : สมอง -- โรค -- ผู้ป่วย , ผู้ดูแล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ประนอม รอดคำดี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12887
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสุขสมบูรณ์ของผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บสมอง ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาระการดูแล ความเข้มแข็งในการมองโลก แรงสนับสนุนทางสังคม และความสุขสมบูรณ์ของผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บสมอง กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บสมอง จำนวน 140 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 5 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 แบบประเมินภาระการดูแล ส่วนที่ 3 แบบประเมินความเข้มแข็งในการมองโลก ส่วนที่ 4 แบบประเมินแรงสนับสนุนทางสังคม และส่วนที่ 5 แบบประเมินความสุขสมบูรณ์ ซึ่งได้ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและความเที่ยงแล้ว ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ค่าเฉลี่ยความสุขสมบูรณ์ของผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บสมองอยู่ในระดับปานกลาง ([X-bar]=736.24, S.D.=122.59) 2. อายุ รายได้ มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับต่ำกับความสุขสมบูรณ์ของผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บสมอง (r = .388, .200) ความเข้มแข็งในการมองโลก แรงสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลางกับความสุขสมบูรณ์ของผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บสมอง (r = .434, .447) ตามลำดับ ภาระการดูแลเชิงอัตนัย มีความสัมพันธ์ทางลบระดับต่ำกับความสุขสมบูรณ์ของผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บสมอง (r = -.293) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนเพศ ระดับการศึกษา และภาระการดูแลเชิงปรนัย ไม่มีความสัมพันธ์กับความสุขสมบูรณ์ของผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บสมอง

บรรณานุกรม :
พวงแก้ว แสนคำ . (2549). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาระการดูแล ความเข็มแข็งในการมองโลกแรงสนับสนุนทางสังคม และความสุขสมบูรณ์ของผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บสมอง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พวงแก้ว แสนคำ . 2549. "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาระการดูแล ความเข็มแข็งในการมองโลกแรงสนับสนุนทางสังคม และความสุขสมบูรณ์ของผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บสมอง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พวงแก้ว แสนคำ . "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาระการดูแล ความเข็มแข็งในการมองโลกแรงสนับสนุนทางสังคม และความสุขสมบูรณ์ของผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บสมอง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
พวงแก้ว แสนคำ . ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาระการดูแล ความเข็มแข็งในการมองโลกแรงสนับสนุนทางสังคม และความสุขสมบูรณ์ของผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บสมอง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.