ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาการใช้มาตรการคุ้มครองสิทธิเด็กจากความรุนแรงในครอบครัว

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาการใช้มาตรการคุ้มครองสิทธิเด็กจากความรุนแรงในครอบครัว
นักวิจัย : ต่อพงษ์ พงษ์เสรี
คำค้น : การทารุณเด็ก , สิทธิเด็ก , เด็ก -- การสงเคราะห์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มัทยา จิตติรัตน์ , สรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746377051 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12811
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

ครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ครอบครัวที่ดีจะมีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกในครอบครัว ให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สำหรับประเทศไทยในปัจจุบัน สภาพสังคมและเศรษฐกิจได้เปลียนแปลงไป ในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ประชากรตกอยู่ในความเครียด วิถีการดำเนินชีวิตของสังคมในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป เป็นปัจจัยสำคัญที่กระทบต่อความมั่งคงในสถาบันครอบครัว ทำให้ครอบครัวไม่สามารถรักษาบทบาทหน้าที่ดั้งเดิมเอาไว้ได้ เมื่อสภาพปัญหาครอบครัวเกิดขึ้น ผู้ที่ได้รับเคราะห์กรรมมากที่สุดก็คือ เด็กที่ถูกละเมิดสิทธิโดยบิดามารดา หรือบุคคลที่อยู่ภายในครอบครัว จากการศึกษาวิจัยมาตรการคุ้มครองสิทธิเด็กจากความรุนแรง ในครอบครัวในต่างประเทศ พบว่ามาตรการในต่างประเทศได้ให้ความสำคัญในการฟื้นฟูสภาพครอบครัว โดยพยายามที่จะใช้กระบวนการทางอาญา เว้นแต่เป็นกรณีที่ร้ายแรง โดยมีมาตรการคุ้มครองในลักษณะต่างๆ เช่น การขับไล่ผู้ทำร้าย การจำกัดสิทธิการติดต่อกับเด็ก ตลอดจนการส่งให้ผู้ทำร้ายเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสภาพผู้กระทำผิด เพื่อให้สามารถกลับมาอยู่ร่วมกับเด็กได้อย่างมีความสุข แต่มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งหรือทางอาญา เป็นกฎหมายที่มุ่งเน้นในเรื่องของการลงโทษผู้ทำร้ายเด็กเท่านั้น แต่มิได้มีกฎหมายใดๆ ที่จะเข้าไปช่วยในการแก้ปัญหาครอบครัวอย่างแท้จริง ดังนั้นจึงควรมีกฎหมายเฉพาะในการคุ้มครองเด็ก ที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาครอบครัว ในลักษณะที่เข้าไปช่วยเหลือให้ความเยี่ยวยา แก่ครอบครัวที่ประสบปัญหาในลักษณะที่เป็น Community treatment โดยมีองค์กรของรัฐเป็น Focal point ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือให้ความสะดวกในการประสานงาน เพื่อให้การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กเข้าสู่ระบบสากลและมีประสิทธิภาพ

บรรณานุกรม :
ต่อพงษ์ พงษ์เสรี . (2540). ปัญหาการใช้มาตรการคุ้มครองสิทธิเด็กจากความรุนแรงในครอบครัว.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ต่อพงษ์ พงษ์เสรี . 2540. "ปัญหาการใช้มาตรการคุ้มครองสิทธิเด็กจากความรุนแรงในครอบครัว".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ต่อพงษ์ พงษ์เสรี . "ปัญหาการใช้มาตรการคุ้มครองสิทธิเด็กจากความรุนแรงในครอบครัว."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
ต่อพงษ์ พงษ์เสรี . ปัญหาการใช้มาตรการคุ้มครองสิทธิเด็กจากความรุนแรงในครอบครัว. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.