ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนา Mixed Alkaline Earth Metal Oxides เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิทพันธุ์ชนิดเบสสำหรับการผลิตไบโอดีเซล

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนา Mixed Alkaline Earth Metal Oxides เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิทพันธุ์ชนิดเบสสำหรับการผลิตไบโอดีเซล
นักวิจัย : บุญญาวัณย์ อยู่สุข , บุปผา ชมโฉม , พรประภา พิทักษ์จักรพิภพ , Boonyawan Yoosuk , Buppa Shomchoam , Pawnprapa Pitakjakpipop
คำค้น : Biodiesel fuels , Chemical engineering , Engineering and technology , Heterogeneous catalysis , Tranesterification , ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ , ทรานเอสเตอร์ฟิเคชั่น , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช , เชื้อเพลิงไบโอดีเซล
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/16786
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลโดยทั่วไป ไตรกลีเซอไรด์ในน้ำมันและไขมันจะอยู่ในสภาวะที่มีตัวเร่งเป็นเบส โดยตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ทั่วไปจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดเอกพันธ์ (Homogeneous Catalysts) เช่น KOH หรือ NaOH แม้ว่าการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดนี้จะทำให้ปฏิกิริยาเกิดขึ้นได้ง่าย แต่ก็ทำให้ขั้นตอนในการทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นกลาง การแยกตัวเร่งปฏิกิริยาออก และ การทำให้ผลิตภัณฑ์มีความบริสุทธิ์ ใช้เวลานาน และยังเป็นกระบวนการที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เนื่องจากการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดนี้จำเป็นต้องใช้น้ำปริมาณมากในขั้นตอนการล้างผลิตภัณฑ์ น้ำเสียจากกระบวนการผลิตซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นน้ำที่มีฤทธิ์เป็นเบส จำเป็นต้องมีขั้นตอนการบำบัดต่อไป จากปัญหาที่กล่าวมาแล้วจะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายสูงมากในการผลิตไบโอดีเซล ในปัจจุบัน การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิทพันธุ์ (Heterogeneous Catalysts) เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการผลิตไบโอดีเซลในอุตสาหกรรมได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก การผลิตไบโอดีเซลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิทพันธุ์ แทนการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเอกพันธ์ มีความเป็นไปได้สูงที่จะสามารถลดค่าใช้จ่ายของกระบวนการผลิต เนื่องจากการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดนี้จะสามารถแยกและเอาตัวเร่งปฏิกิริยามาใช้ใหม่ได้ นอกจากนั้นยังสามารถผลิตโดยกระบวนการที่เป็น Fixed Bed แบบต่อเนื่องได้ งานวิจัยนี้ คณะวิจัยได้ทำการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิทพันธุ์ชนิดเบสโดยมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะในการสังเคราะห์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการเกิดปฏิกิริยาทรานเอสเตอร์ฟิเคชั่น (Tranesterification) ของน้ำมันพืช คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของตัวเร่งปฏิกิริยาที่สังเคราะห์ได้จะถูกศึกษาด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ต่างๆ

In a conventional process for biodiesel production, triglycerides in oils and fats are usually employed in base-catalyzed organic syntheses by homogeneous catalysis. Although the reaction itself is easily performed, subsequent neutralization, separation, and purification steps are time-consuming and non-environmentally friendly due to a requirement of several washing stages that use a large amount of water. Consequently, a considerable amount of highly caustic wastewater is inevitably produced. These drawbacks significantly contribute additional cost to the final biodiesel product. Much attention is being focused on the development of novel heterogeneous catalysts, mainly as alternatives for liquid bases and acids in many industrially important reactions. Biodiesel synthesis using heterogeneous catalysts instead of homogeneous catalysts could potentially lead to cheaper production costs by enabling reuses of the catalysts and opportunities to operate in a fixed bed continuous process. In this research, heterogeneous based catalysts will be synthesized by varying the preparation conditions. Physicochemical and Chemical properties of the catalysts will be studied by using various characterization techniques. The influences of conditions for preparation on transesterification reaction have also been investigated.

บรรณานุกรม :
บุญญาวัณย์ อยู่สุข , บุปผา ชมโฉม , พรประภา พิทักษ์จักรพิภพ , Boonyawan Yoosuk , Buppa Shomchoam , Pawnprapa Pitakjakpipop . (2553). การพัฒนา Mixed Alkaline Earth Metal Oxides เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิทพันธุ์ชนิดเบสสำหรับการผลิตไบโอดีเซล.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
บุญญาวัณย์ อยู่สุข , บุปผา ชมโฉม , พรประภา พิทักษ์จักรพิภพ , Boonyawan Yoosuk , Buppa Shomchoam , Pawnprapa Pitakjakpipop . 2553. "การพัฒนา Mixed Alkaline Earth Metal Oxides เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิทพันธุ์ชนิดเบสสำหรับการผลิตไบโอดีเซล".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
บุญญาวัณย์ อยู่สุข , บุปผา ชมโฉม , พรประภา พิทักษ์จักรพิภพ , Boonyawan Yoosuk , Buppa Shomchoam , Pawnprapa Pitakjakpipop . "การพัฒนา Mixed Alkaline Earth Metal Oxides เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิทพันธุ์ชนิดเบสสำหรับการผลิตไบโอดีเซล."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2553. Print.
บุญญาวัณย์ อยู่สุข , บุปผา ชมโฉม , พรประภา พิทักษ์จักรพิภพ , Boonyawan Yoosuk , Buppa Shomchoam , Pawnprapa Pitakjakpipop . การพัฒนา Mixed Alkaline Earth Metal Oxides เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิทพันธุ์ชนิดเบสสำหรับการผลิตไบโอดีเซล. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2553.