ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาและวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวของคอนกรีตเพื่อป้องกันการแตกร้าวเนื่องจากอุณหภูมิของโครงสร้างคอนกรีต

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาและวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวของคอนกรีตเพื่อป้องกันการแตกร้าวเนื่องจากอุณหภูมิของโครงสร้างคอนกรีต
นักวิจัย : ภัควัฒน์ แสนเจริญ , สมนึก ตั้งเติมสิริกุล , พงษ์ศักดิ์ โชคทวีกาญจน์ , Pakawat Sancharoen , Somnuk Tangtermsirikul
คำค้น : Cement. Concrete , Ceramics , Coefficient of thermal expansion , Engineering and technology , Fly ash , Fracture mechanics , Materials engineering , Reinforced concrete structure , การแตกร้าว , ขี้เถ้าลอย , คอนกรีต , ซีเมนต์ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/16657
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัว (CTE) ของคอนกรีต เป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญในการวิเคราะห์การยึดรั้งที่เกิดขึ้นในคอนกรีตหลา การใช้ค่า CTE ที่ถูกต้อง จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์ และสามารถป้องกันการแตกร้าวที่เกิดขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิได้ โครงการวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นพัฒนาวิธีการวัด และศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัว (CTE) ของ เพสท์, มอตาร์ และคอนกรีต การเตรียมตัวอย่างโดยใช้เพสท์ เพื่อศึกษาผลของอัตราส่วนของน้ำ ต่อวัสดุประสาน และผลของการใช้เถ้าลอยในปริมาณต่าง ๆ ต่อ CTE สำหรับตัวอย่างที่ทำจากหล่อมอตาร์ จะถูกใช้เพื่อศึกษาผลของชนิด และปริมาณของมวลรวมต่อ CTE ในกรณีของตัวอย่างที่หล่อด้วยคอนกรีตนั้น สำหรับการศึกษาปริมาณเพสท์, ปริมาณเถ้าลอย และ อัตราของน้ำต่อวัสดุประสาน ต่อ CTE ของคอนกรีต โดยมีการพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบให้สามารถวัด CTE ได้ตั้งแต่คอนกรีตมีสภาพเป็นคอนกรีตสด (ช่วงเวลาก่อนคอนกรีตเกิดการแข็งตัว) จนถึงระยะยาว ผลการทดสอบที่ได้จะเป็นข้อมูลพื้นฐาน สำหรับพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้ทำนาย CTE ของคอนกรีตผสมเถ้าลอยในอนาคต โดยแบบจำลองนี้จะถูกพัฒนาให้เหมาะสม และเปลี่ยนแปลงตาม อายุ, วัสดุ, และส่วนผสมของคอนกรีตนั้น ๆ โดยท้ายที่สุดแบบจำลองทางคณิตศาสตร์นี้จะถูกนำไปใช้ในการวิเคราะห์ และป้องกันโอกาสเกิดการแตกร้าวเนื่องจากอุณหภูมิของโครงสร้างคอนกรีตขนาดใหญ่ ให้ถูกต้องแม่นยำต่อไป

Coefficient of thermal expansion (CTE) of concrete is one of the important parameters to be used in the analytical of restraint strain that occurs in mass concrete. The use of the accurate CTE increases the accuracy of the prevention of thermal cracking. In this study, CTE of pastes, mortars and concrete are studied. Pastes are prepared by varying w/b and fly ash replacement ratio to study effect of water and fly ash content. Mortars are prepared by varying aggregate type and aggregate to binder ratio for studying effect of aggregate type and content. Concrete with different paste content, fly ash content and w/b are prepared for studying the effects of paste, fly ash and water content. The equipment for measuring CTE is developed to be able to measure the CTE of specimens since fresh stage until later age. The test results are used as the database to develop the model for predicting CTE of fly ash concrete in the near future. This model is proposed as a time, material and mix proportion dependent function. Finally, the CTE model is used to increase the accuracy of the analysis and prevention of thermal cracking for mass concrete. Keywords: Coefficient of thermal expansion, thermal crack, mass concrete, fly ash, temperature

บรรณานุกรม :
ภัควัฒน์ แสนเจริญ , สมนึก ตั้งเติมสิริกุล , พงษ์ศักดิ์ โชคทวีกาญจน์ , Pakawat Sancharoen , Somnuk Tangtermsirikul . (2554). การศึกษาและวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวของคอนกรีตเพื่อป้องกันการแตกร้าวเนื่องจากอุณหภูมิของโครงสร้างคอนกรีต.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ภัควัฒน์ แสนเจริญ , สมนึก ตั้งเติมสิริกุล , พงษ์ศักดิ์ โชคทวีกาญจน์ , Pakawat Sancharoen , Somnuk Tangtermsirikul . 2554. "การศึกษาและวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวของคอนกรีตเพื่อป้องกันการแตกร้าวเนื่องจากอุณหภูมิของโครงสร้างคอนกรีต".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ภัควัฒน์ แสนเจริญ , สมนึก ตั้งเติมสิริกุล , พงษ์ศักดิ์ โชคทวีกาญจน์ , Pakawat Sancharoen , Somnuk Tangtermsirikul . "การศึกษาและวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวของคอนกรีตเพื่อป้องกันการแตกร้าวเนื่องจากอุณหภูมิของโครงสร้างคอนกรีต."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2554. Print.
ภัควัฒน์ แสนเจริญ , สมนึก ตั้งเติมสิริกุล , พงษ์ศักดิ์ โชคทวีกาญจน์ , Pakawat Sancharoen , Somnuk Tangtermsirikul . การศึกษาและวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวของคอนกรีตเพื่อป้องกันการแตกร้าวเนื่องจากอุณหภูมิของโครงสร้างคอนกรีต. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2554.