ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เหตุจูงใจในการตัดสินใจซื้อห้องชุดพักอาศัยใกล้สถานีรถไฟฟ้า : กรณีศึกษา โครงการซิตี้โฮม รัชดา และ ซิตี้โฮม สุขุมวิท

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เหตุจูงใจในการตัดสินใจซื้อห้องชุดพักอาศัยใกล้สถานีรถไฟฟ้า : กรณีศึกษา โครงการซิตี้โฮม รัชดา และ ซิตี้โฮม สุขุมวิท
นักวิจัย : บุศรินทร์ รุ่งรัตนกุล
คำค้น : ความต้องการที่อยู่อาศัย , พฤติกรรมผู้บริโภค , การซื้อบ้าน , อาคารชุด
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มานพ พงศทัต , เสริชย์ โชติพานิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12822
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (คพ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

ศึกษาข้อมูลทั่วไป สภาพเศรษฐกิจ สังคมและที่อยู่อาศัยปัจจุบันของผู้ตัดสินใจซื้อห้องชุดพักอาศัย ในโครงการอาคารชุดระดับราคาปานกลางที่ตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า เพื่อทราบถึงเหตุผลในการตัดสินใจซื้อ และรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพเศรษฐกิจ และสังคมของผู้ซื้อกับเหตุผลในการตัดสินใจซื้อว่า มีคุณลักษณะหรือพฤติกรรมการอย่างไร การได้มาของข้อมูลครั้งนี้คือ (1) ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยข้อมูลครั้งนี้ได้มาจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 350 ตัวอย่าง จากผู้ที่ซื้อห้องชุดพักอาศัยในโครงการซิตี้โฮม รัชดา และสุขุมวิท ในช่วงปี 2548 ซึ่งทั้ง 2 โครงการประสบความสำเร็จสามารถขายหมดในระยะเวลาอันสั้น คือภายใน 1 สัปดาห์ จากจำนวนกว่า 1,000 ยูนิต และ (2) ข้อมูลโครงการ ที่อยู่ผู้ซื้อ จากฐานข้อมูลของบริษัทฯ จากการศึกษาพบว่าผู้ซื้อส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 36-45 ปี เป็นผู้มีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 100,001 บาทขึ้นไป มีถึง 62.6% โดยแต่แรกตั้งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายไว้ที่รายได้ต่อเดือนประมาณ 25,000-40,000 บาท แต่พบว่ามีเพียง 3.7% เท่านั้น และส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาโท 43.7% อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 48% ซึ่งมีที่พักอาศัยในปัจจุบันเป็นบ้านเดี่ยวและเป็นเจ้าของเอง โดยปัจจุบันในการตัดสินซื้อของผู้ซื้อให้ความสำคัญมาก 3 ลำดับแรก คือ ทำเล ที่ตั้ง และชื่อเสียงผู้ประกอบการ ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ซื้อไม่ได้เปรียบเทียบกับโครงการอื่นๆ เมื่อเข้าสอบถามรายละเอียดโครงครั้งแรกก็ตัดสินใจซื้อทันที โดยส่วนใหญ่พบว่าจะตัดสินใจซื้อด้วยตนเอง และกลุ่มผู้ซื้อส่วนใหญ่ทราบข้อมูลโครงการมาจากเพื่อน-ญาติ แนะนำ 30.9% โดยพบว่าเหตุผลในการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ใหญ่ คือ (1) ซื้อเพื่อการลงทุนมีถึง 45% (2) เพื่อเก็งกำไรมี 16.9% (3) ซื้อเพื่อพักอาศํย 37.7% (แยกเป็นซื้อเพื่อให้ญาติ / ลูกพักอาศัย 13.1%, เพื่อพักอาศัยเอง 12.3% และเพื่อเป็นบ้านพักอาศัยหลังที่ 2 12.3%) โดยพบว่ามีผู้ซื้อที่ซื้อเพื่อการลงทุนและเก็งกำไรรวมกันถึง 61.9% ซึ่งมากกว่าผู้ซื้อเพื่อพักอาศัยจริง ทางผู้วิจัยเล็งเห็นประเด็นสำคัญที่ค้นพบจากวิจัยฉบับนี้ โดยผู้ซื้อห้องชุดพักอาศัยในโครงการนี้พบว่า ส่วนใหญ่ซื้อเพื่อการลงทุนและเก็งกำไรตามลำดับ กล่าวคือ ผู้ซื้อจะอยู่ในกลุ่มของ Invester ซื้อเพื่อเก็บไว้ให้เช่าหรือขายต่อ เพราะคิดว่าให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่าการลงทุนในแบบอื่นๆ โดยปัจจัยในการตัดสินใจซื้อให้ความสำคัญเรื่องทำเล/ที่ตั้ง และชื่อเสียงผู้ประกอบการเป็นหลัก เพราะโครงการอาคารชุดพักอาศัยนี้ยังไม่มีการก่อสร้างเป็นการขายกระดาษก่อน ซึ่งในปัจจุบันโครงการอาคารชุดที่อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้ามีการเปิดตัวจำนวนมากในอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ถ้าผู้ซื้อส่วนใหญ่มีความต้องการซื้อเพื่อการลงทุน และเพื่อการเก็งกำไร เริ่มมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ตลาดอาคารชุดพักอาศัยจะต้องเผชิญกับภาวะล้นตลาดอีกครั้งก็ได้ ดังนั้นด้านผู้ประกอบการและภาครัฐต้องหาแนวทางในการป้องกันไว้แต่เนิ่นๆ

บรรณานุกรม :
บุศรินทร์ รุ่งรัตนกุล . (2549). เหตุจูงใจในการตัดสินใจซื้อห้องชุดพักอาศัยใกล้สถานีรถไฟฟ้า : กรณีศึกษา โครงการซิตี้โฮม รัชดา และ ซิตี้โฮม สุขุมวิท.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุศรินทร์ รุ่งรัตนกุล . 2549. "เหตุจูงใจในการตัดสินใจซื้อห้องชุดพักอาศัยใกล้สถานีรถไฟฟ้า : กรณีศึกษา โครงการซิตี้โฮม รัชดา และ ซิตี้โฮม สุขุมวิท".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุศรินทร์ รุ่งรัตนกุล . "เหตุจูงใจในการตัดสินใจซื้อห้องชุดพักอาศัยใกล้สถานีรถไฟฟ้า : กรณีศึกษา โครงการซิตี้โฮม รัชดา และ ซิตี้โฮม สุขุมวิท."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
บุศรินทร์ รุ่งรัตนกุล . เหตุจูงใจในการตัดสินใจซื้อห้องชุดพักอาศัยใกล้สถานีรถไฟฟ้า : กรณีศึกษา โครงการซิตี้โฮม รัชดา และ ซิตี้โฮม สุขุมวิท. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.