ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเมืองในเรื่องการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเมืองในเรื่องการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน
นักวิจัย : สุจิต จงประเสริฐ
คำค้น : โฉนด , การถือครองที่ดิน , ที่ดิน -- หนังสือรับรอง (น.ส. 3)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิทยา สุจริตธนารักษ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746384589 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12787
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มุ่งศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินของพื้นที่จังหวัดหนองคาย ซึ่งเกี่ยวกับอำนาจและอิทธิพลอันเป็นหัวใจของกระบวนการทางการเมืองหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือการเมืองในเรื่องการออกเอกสารสิทธิ โดยมีสมมุติฐานในการศึกษาว่าอิทธิพลทางการเมืองมีผลต่อการเบี่ยงเบนหลักเกณฑ์ในการพิจารณาออกเอกสารสิทธิในที่ดิน และเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดระบบการถือครองที่ดินเพื่อประโยชน์ของนักการเมือง และผู้มีอิทธิพล การศึกษาใช้วิธีการวิจัยเอกสาร และนำข้อเท็จจริงของปัญหาในการออกเอกสารสิทธิในที่ดินของพื้นที่จังหวัดหนองคาย ซึ่งมีความสำคัญต่อกระบวนการทางการเมืองมาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา นอกจากนั้น ยังได้สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องในฐานะเป็นผู้บริหารระดับสูงของกรมที่ดินและกรรมการผู้เกี่ยวข้องในการสอบสวนข้อเท็จจริงและสอบสวนวินัยซึ่งเป็นผู้ให้ทัศนะอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาในการออกเอกสารสิทธิในพื้นที่จังหวัดหนองคายผิดไปจากหลักเกณฑ์ ระเบียบ และกฎหมายเพราะมีการเข้าแทรกแซงโดยนักการเมือง ซึ่งมีอำนาจและอิทธิพล ในทางการบริหารสามารถชี้นำข้าราชการประจำ โดยการหยิบยื่นผลประโยชน์ให้ในทางรูปธรรมและนามธรรม จนก่อให้เกิดผลกระทบต่อสถาบันหรือองค์กรของรัฐในเรื่องการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน

บรรณานุกรม :
สุจิต จงประเสริฐ . (2540). การเมืองในเรื่องการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุจิต จงประเสริฐ . 2540. "การเมืองในเรื่องการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุจิต จงประเสริฐ . "การเมืองในเรื่องการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
สุจิต จงประเสริฐ . การเมืองในเรื่องการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.