ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความแม่นยำในการตรวจวิเคราะห์การกลายพันธุ์ของตัวรับการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิว ในผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดไม่ใส่เซลล์ขนาดเล็กในชิ้นเนื้อเปรียบเทียบกับในพลาสมา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความแม่นยำในการตรวจวิเคราะห์การกลายพันธุ์ของตัวรับการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิว ในผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดไม่ใส่เซลล์ขนาดเล็กในชิ้นเนื้อเปรียบเทียบกับในพลาสมา
นักวิจัย : ศรายุทธ รอดไหม
คำค้น : ปอด -- มะเร็ง , ปอด -- โรค -- การวินิจฉัย , การกลายพันธุ์ , การวินิจฉัยโรค
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ , นรินทร์ วรวุฒิ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12727
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

ที่มา: เนื่องจากปัจจุบันมะเร็งปอดเป็นมีแนวโน้มพบเพิ่มมากขึ้น โดยปัจจุบันเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย การรักษามะเร็งปอดระยะแพร่กระจายด้วยยาเคมีบำบัดมีอัตราการตอบสนองเพียง 30% ในปัจจุบันพบว่ามะเร็งปอดสามารถใช้วิธีการรักษาระดับโมเลกุลโดยใช้ยาต้าน ไทโรซีนไคเนส (Tyrosine kinase inhibitor,TKI) และได้ผลดี โดยสามารถยืดอายุชีวิตผู้ป่วยได้อย่างมีนัยสำคัญ ปัจจัยประการหนึ่งที่อาจกำหนดผลการตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา TKI คือ การที่มีการกลายพันธุ์ของ EGFR ในเซลล์มะเร็งปอด การศึกษานี้เป็นการเปรียบเทียบการตรวจหาการกลายพันธุ์ของ EGFR ใน DNA จากพลาสมาของผู้ป่วยกับ DNA ที่ได้จากการเนื้อเยื่อมะเร็งปอด วิธีการศึกษา: ผู้ป่วยมะเร็งปอดจำนวน 35 ราย ได้รับการตรวจชิ้นเนื้อทาง พยาธิวิทยาตามมาตรฐานการวินิจฉัย และนำชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยามาตรวจ EGFR mutation โดยวิธีการ Nested polymerase chain reaction เปรียบเทียบกับในพลาสมาของผู้ป่วยคนเดียวกัน ผลการศึกษา: จากการศึกษานี้พบว่า มี EGFR mutation ชนิด exon 19 deletion ทั้งหมด 13 ราย (เพศชาย 6 ราย เพศหญิง 7 ราย) คิดเป็น 37.14% โดยในกลุ่มนี้ผู้ป่วยไม่สูบบุหรี่ 6 ราย (46.15%) สูบบุหรี่ 6 ราย (46.15%) ไม่ทราบประวัติการสูบบุหรี่ 1 ราย (7.69%) และตรวจพบ EGFR mutation ในพลาสมาเพียง 1 ราย (7.69%) ความไวในการตรวจของการทดสอบนี้ 7.69% ความจำเพาะในการตรวจของการทดสอบนี้ 100% สรุปผลการศึกษา: ด้วยเทคนิคการตรวจหา EGFR mutation ในพลาสมาในการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าสามารถตรวจพบ EGFR mutation ได้จริง แต่ยังคงมีข้อจำกัดเรื่องของความไวในการตรวจ

บรรณานุกรม :
ศรายุทธ รอดไหม . (2549). การศึกษาความแม่นยำในการตรวจวิเคราะห์การกลายพันธุ์ของตัวรับการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิว ในผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดไม่ใส่เซลล์ขนาดเล็กในชิ้นเนื้อเปรียบเทียบกับในพลาสมา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศรายุทธ รอดไหม . 2549. "การศึกษาความแม่นยำในการตรวจวิเคราะห์การกลายพันธุ์ของตัวรับการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิว ในผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดไม่ใส่เซลล์ขนาดเล็กในชิ้นเนื้อเปรียบเทียบกับในพลาสมา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศรายุทธ รอดไหม . "การศึกษาความแม่นยำในการตรวจวิเคราะห์การกลายพันธุ์ของตัวรับการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิว ในผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดไม่ใส่เซลล์ขนาดเล็กในชิ้นเนื้อเปรียบเทียบกับในพลาสมา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
ศรายุทธ รอดไหม . การศึกษาความแม่นยำในการตรวจวิเคราะห์การกลายพันธุ์ของตัวรับการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิว ในผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดไม่ใส่เซลล์ขนาดเล็กในชิ้นเนื้อเปรียบเทียบกับในพลาสมา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.