ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลกระทบจากการปฏิบัติตามข้อกำหนด มาตรา 404 ของ Sarbanes-Oxley Act ด้านการประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่ดำเนินงานในประเทศไทย ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลกระทบจากการปฏิบัติตามข้อกำหนด มาตรา 404 ของ Sarbanes-Oxley Act ด้านการประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่ดำเนินงานในประเทศไทย ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา
นักวิจัย : มยุรี ชินบุตร
คำค้น : บริษัท -- การบัญชี -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- สหรัฐอเมริกา , การตรวจสอบภายใน , United States. Sarbanes-Oxley Act of 2002
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ประจิต หาวัตร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12716
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (บช.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

ศึกษาผลกระทบจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรา 404 ของ Sarbanes-Oxley Act (SOX) และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลกระทบดังกล่าว งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ SOX Compliance Coordinator หรือตำแหน่งอื่นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวของบริษัทย่อย ที่ดำเนินงานในประเทศไทยของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา จำนวน 165 บริษัท ซึ่งได้รับการตอบกลับจำนวน 61 ชุด และมีการนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวและการทดสอบไคสแควร์ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า บริษัทกลุ่มตัวอย่างที่จ้างที่ปรึกษาจากภายนอกเพื่อช่วยในการปฏิบัติตามข้อกำหนด มีจำนวน 21 บริษัท (34.4%) มีการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อเรื่องดังกล่าวจำนวน 21 บริษัท (34.4%) มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติดังกล่าวโดยเฉลี่ยจำนวน 1.2 ล้านบาท นอกจากนี้ยังพบว่า บริษัทที่มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลมากขึ้นมีจำนวน 25 บริษัท (40.98%) ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับผลกระทบจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรา 404 ที่กล่าวข้างต้น พบว่าขนาดของกิจการมีความสัมพันธ์กับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ระดับความซับซ้อนขององค์กรมีความสัมพันธ์กับการจ้างที่ปรึกษาจากภายนอก ขนาดของกิจการมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และขนาดของกิจการ ประเภทของกิจการ ระดับความซับซ้อนขององค์กร และการมีแผนงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ในช่วงก่อนที่จะมีการใช้ SOX มีความสัมพันธ์กับระดับความมีประสิทธิผลมากขึ้นของระบบการควบคุมภายใน ภายหลังจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว ผลการวิจัยยังแสดงให้เห็นว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นมากที่สุดในการปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรา 404 คือ การขาดบุคลากรที่มีความรู้ในเรื่อง SOX และความลำบากในการจัดเก็บเอกสารที่มีจำนวนมาก ส่วนประโยชน์ที่ได้รับมากที่สุดคือ บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในดีขึ้น

บรรณานุกรม :
มยุรี ชินบุตร . (2549). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลกระทบจากการปฏิบัติตามข้อกำหนด มาตรา 404 ของ Sarbanes-Oxley Act ด้านการประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่ดำเนินงานในประเทศไทย ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มยุรี ชินบุตร . 2549. "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลกระทบจากการปฏิบัติตามข้อกำหนด มาตรา 404 ของ Sarbanes-Oxley Act ด้านการประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่ดำเนินงานในประเทศไทย ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มยุรี ชินบุตร . "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลกระทบจากการปฏิบัติตามข้อกำหนด มาตรา 404 ของ Sarbanes-Oxley Act ด้านการประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่ดำเนินงานในประเทศไทย ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
มยุรี ชินบุตร . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลกระทบจากการปฏิบัติตามข้อกำหนด มาตรา 404 ของ Sarbanes-Oxley Act ด้านการประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่ดำเนินงานในประเทศไทย ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.