ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์พอลิแลคติกแอสิด-มาเลอิกแอนไฮดรายด์โคพอลิเมอร์เพื่อเป็น compatibilizer ในการผสมแป้ง

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์พอลิแลคติกแอสิด-มาเลอิกแอนไฮดรายด์โคพอลิเมอร์เพื่อเป็น compatibilizer ในการผสมแป้ง
นักวิจัย : อทิตย์สา เพ็ชรสุข , ธนาวดี ลี้จากภัย , ก้องเกียรติ คงสุวรรณ , สุธาวัลย์ บูชาทิพย์ , Atitsa Petchsuk , Thanawadee Leejarkpai , Kongkiat Kongsuwan , Suthawan Buchatip
คำค้น : Biodegradable plastics , Copolymers , Engineering and technology , Materials engineering , Polymers , Starch , พลาสติกที่ย่อยสลายทางชีวภาพ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแ่ห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , แป้งมันสำปะหลัง , โพลิเมอร์ผสม , โพลิแลคติกแอซิด , โพลิแลคไทด์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/16567
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าจะมีการตื่นตัวในการใช้พลาสติกที่ย่อยสลายกันมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อลดขยะพลาสติกในอนาคตและเป็นการใช้ทรัพยากรอื่นทดแทนปิโตรเลียมซึ่งมีวันที่จะหมดไปในอนาคต พอลิเมอร์ที่มีการศึกษากันมากที่สุดคือพอลิเอสเทอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพอลิแลคไทด์และโคพอลิเมอร์ของแลคไทด์ที่สามารถย่อยสลายได้สมบูรณ์ในธรรมชาติ สารตั้งต้นที่ใช้ในการสังเคราะห์สามารถผลิตได้จากการหมักสารพวกคาร์โบไฮเดรตจึงทำให้พอลิเมอร์ชนิดนี้เป็นพอลิเมอร์ที่มีแหล่งวัตถุดิบที่ไม่จำกัด อย่างไรก็ตามเนื่องจากพอลิแลคไทด์เป็นพอลิเมอร์ที่มีความเปราะ และมีคุณสมบัติทางกายภาพที่ไม่ดีนัก ถึงแม้ว่าการโคโพลิเมอร์ไรเซชั่นจะช่วยปรับปรุงคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพแต่การผลิตพอลิแลคไทด์เพื่อการค้าในเชิงอุตสาหกรรมยังมีราคาสูง วิธีหนึ่งที่ทำให้ได้พอลิเมอร์ที่มีสมบัติทางกายภาพและทางกลที่ดีและมีความแข็งแรงและยืดหยุ่นสูงคือการ Blend ซึ่งการ Blend ของพอลิเมอร์ 2 ชนิดที่ไม่สามารถเข้ากันได้จะทำให้คุณสมบัติทางกายภาพและทางกลไม่ดีนัก ดังนั้นจึงต้องมีตัวประสานซึ่งเรียกว่า Compatibilizer ซึ่งอาจจะเป็น Block copolymer หรือ Graft copolymer ก็ได้ โดยส่วนหนึ่งของ compatibilizer จะเข้ากันได้กับ PLA อีกส่วนหนึ่งจะเข้าได้กับพอลิเมอร์ที่เราต้องการจะผสม ในโครงการวิจัยนี้จะศึกษาการผสมของแป้งและพอลิแลคติกแอสิดซึ่งต้องใช้ Compatibilizer ช่วย ในที่นี้เราจะใช้ Maleated-PLA เป็น compatibilizer โดย Maleic anhydride จะสามารถทำปฏิกิริยากับแป้งและทำให้ไม่เกิดการแยก Phase โดยการสังเคราะห์อาจใช้วิธีต่างๆ เช่น Condensation หรือ Free radical คุณสมบัติของพอลิเมอร์ที่ได้จากการผสมจะมีความยืดหยุ่นจากแป้งและได้ความแข็งแรงจาก PLA นอกจากนี้ PLA ยังช่วยในการ Flow ในระหว่างกระบวนการขึ้นรูปอีกด้วย

A shortage of petroleum resource has driven efforts on production of biodegradable materials. One of the most studied biodegradable materials is polyester, especially PLA and its copolymers, due to their ability to completely degrade. An inexpensive renewable source of PLA comes from fermentation of carbohydrates. PLA is the most promising polymer with high biodegradability and high mechanical strength in spite of its brittleness. Although the toughness and elongation have been improved by copolymerization, the cost of the production is still high. An alternative of improving mechanical properties with low cost is by blending. Starch, an inexpensive natural biopolymer, is a good candidate for blending with PLA. However they are immiscible blending causing the weakening of the interfacial fracture strength. To create the interface adhesion between PLA and starch, the compatibilized concept is used. In this research, we introduce maleic anhydride or maleic anhydride copolymer into PLA polymer chain either by graft or block copolymer. Maleic anhydride will react with starch improving the interfacial properties and control morphologies of polymer composites.

บรรณานุกรม :
อทิตย์สา เพ็ชรสุข , ธนาวดี ลี้จากภัย , ก้องเกียรติ คงสุวรรณ , สุธาวัลย์ บูชาทิพย์ , Atitsa Petchsuk , Thanawadee Leejarkpai , Kongkiat Kongsuwan , Suthawan Buchatip . (2553). การสังเคราะห์พอลิแลคติกแอสิด-มาเลอิกแอนไฮดรายด์โคพอลิเมอร์เพื่อเป็น compatibilizer ในการผสมแป้ง.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อทิตย์สา เพ็ชรสุข , ธนาวดี ลี้จากภัย , ก้องเกียรติ คงสุวรรณ , สุธาวัลย์ บูชาทิพย์ , Atitsa Petchsuk , Thanawadee Leejarkpai , Kongkiat Kongsuwan , Suthawan Buchatip . 2553. "การสังเคราะห์พอลิแลคติกแอสิด-มาเลอิกแอนไฮดรายด์โคพอลิเมอร์เพื่อเป็น compatibilizer ในการผสมแป้ง".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อทิตย์สา เพ็ชรสุข , ธนาวดี ลี้จากภัย , ก้องเกียรติ คงสุวรรณ , สุธาวัลย์ บูชาทิพย์ , Atitsa Petchsuk , Thanawadee Leejarkpai , Kongkiat Kongsuwan , Suthawan Buchatip . "การสังเคราะห์พอลิแลคติกแอสิด-มาเลอิกแอนไฮดรายด์โคพอลิเมอร์เพื่อเป็น compatibilizer ในการผสมแป้ง."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2553. Print.
อทิตย์สา เพ็ชรสุข , ธนาวดี ลี้จากภัย , ก้องเกียรติ คงสุวรรณ , สุธาวัลย์ บูชาทิพย์ , Atitsa Petchsuk , Thanawadee Leejarkpai , Kongkiat Kongsuwan , Suthawan Buchatip . การสังเคราะห์พอลิแลคติกแอสิด-มาเลอิกแอนไฮดรายด์โคพอลิเมอร์เพื่อเป็น compatibilizer ในการผสมแป้ง. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2553.