ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินพฤติกรรมการกัดกร่อนของเหล็กกล้าโครงสร้างในสิ่งแวดล้อมบรรยากาศด้วยการทดสอบการกัดกร่อนจากบรรยากาศและเซนเซอร์การกัดกร่อนชนิด ACM

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินพฤติกรรมการกัดกร่อนของเหล็กกล้าโครงสร้างในสิ่งแวดล้อมบรรยากาศด้วยการทดสอบการกัดกร่อนจากบรรยากาศและเซนเซอร์การกัดกร่อนชนิด ACM
นักวิจัย : เอกรัตน์ ไวยนิตย์ , วนิดา พงศ์ศักดิ์สวัสดิ์ , อำนวยศักดิ์ เจียรไพโรจน์ , ศิขริน ศรโชติ , สยาม แก้วคำไสย์ , จรูญ โทรเสร็จ , นิรุช บุญชู , วิษณุพงษ์ คนแรง , Ekkarut Viyanit , Wanida Pongsaksawad , Amnuaysak Chianpairot , Sikharin Sorachot , Siam Kaewkumsai , Jaroon Troset , Nirut Bunchoo , Witsanupong Khonraeng
คำค้น : Atmospheric Corrosion Monitor , Corrosion and anti-corrosives , Engineering and technology , Metallurgy , Steel , Steel making technology , การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อน , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , เซนเซอร์การกัดกร่อน , เหล็กกล้า
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/16552
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การกัดกร่อนเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งที่ทำให้อายุการใช้งานของเหล็กกล้าลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถูกนำไปใช้งานภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการกัดกร่อน อย่างไรก็ตามอายุการใช้งานของเหล็กกล้าสามารถเพิ่มสูงขึ้นได้ด้วยการใช้วิธีป้องกันการกัดกร่อน(Corrosion Prevention) ซึ่งจำเป็นต้องเหมาะสมกับการนำมาใช้งานจริงโดยคำนึงถึง ตัวแปรและปัจจัยต่างๆ มากมาย ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้นของโลก ภูมิอากาศเป็นแบบเขตร้อน (Tropical Climate) มีอุณหภูมิและฝนเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดเขตภูมิอากาศ อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 18-34 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ตลอดปีสุงกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังได้รับอิทธิพลของลมมรสุมจากมหาสมุทรอินเดียและทะเลจีนใต้ ซึ่งตัวแปรของสิ่งแวดล้อมเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญยิ่งต่อการเร่งการกัดกร่อนของเหล็กกล้าโครงสร้างเมื่อสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมในระหว่างการใช้งาน และเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ประเทศที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติความต้านทานการกัดกร่อนอย่างชัดเจน ดังนั้น การศึกษาผลกระทบของตัวแปรสิ่งแวดล้อมต่อคุณสมบัติต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าในสภาวะแวดล้อมการใช้งานจำเป็นต้องมีการดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อใช้เป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับคำนวณหาอายุการใช้งานของโครงสร้างเหล็กกล้ารวมถึงการเลือกคุณภาพเหล็กกล้าและการป้องกันการกัดกร่อนที่เหมาะสมเมื่อต้องสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมในระหว่างการใช้งาน และหลีกเลี่ยงการเกิดความเสียหายกการกัดกร่อนรุนแรงของโครงสร้างเหล็กกล้า เพื่อให้การดำเนินการศึกษาครั้งนี้ได้รับข้อมูลที่แม่นยำโดยคำนึงถึงองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงความต่านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้า เซนเซอร์การกัดกร่อนชนิด ACM ที่ถูกพัฒนาโดย National Institute for Materials Science (NIMS) จะถูกนำมาติดตั้งควบคู่ชิ้นงานตัวอย่างตลอดการศึกษาทดลองนี้ ซึ่งผลที่ได้จากการเก็บข้อมูลด้วยเซนเซอร์ดังกล่าวสามารถนำมาใช้พิจารณาร่วมในการคำนวณหาอัตราการกัดกร่อนของเหล็กกล้าสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมในระหว่างการใช้งานได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น การทดสอบการกัดกร่อนเพื่อศึกษาผลกระทบของสภาพสิ่งแวดล้อม 3 แบบ ประกอบด้วย สิ่งแวดล้อมในเมือง (Urban Environment), สิ่งแวดล้อมนอกเมือง (Semi-urban Environment) และสิ่งแวดล้อมทางทะเล (Seashore Environment) ต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราการกัดกร่อนของเหล็กกล้า นอกจากนี้ข้อมูลเหล่านี้ยังสามารถใช้เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของการพัฒนาแผ่นที่การกัดกร่อน (Corrosion Map) ของประเทศไทย และของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในลำดับต่อไป จากเหตุผลที่กล่าวมา ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) และ National Institute for Materials Science ประเทศญี่ปุ่น จึงได้ริเริ่มดำเนินโครงการวิจัยร่วมกัน เพื่อศึกษาคุณสมบัติต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าโครงสร้าง (JIS SM 400) ภายใต้เงื่อนไขของสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันภายในประเทศไทย พร้อมบันทึกข้อมูลตัวแปรของสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าโครงสร้างด้วยเซนเซอร์การกัดกร่อน ซึ่งข้อมูลที่ได้รับนั้นจะมีแม่นยำและน่าเชื่อถือมากขึ้น และสามารถนำไปเป็นฐานข้อมูลสำคัญเพื่อการใช้งานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

Corrosion is still a major cause of deterioration of metal components and structures in Thailand where corrosive environments, e.g. humid climate, chloride containing atmosphere, acid rain, etc, to enhance corrosion are expected. To prolong the lifetime of metals, suitable corrosion prevention methods should be selected based on their service conditions. Thailand is in tropical climate zone in which temperature ranges from 18?C-34?C and average relative humidity is higher than 70%. Furthermore the influences of monsoon in the Indian Ocean as well as the South China Sea also accelerate the corrosion of structural steel. Since different climate zones result in diverse degree of atmospheric corrosion, it is necessary to develop a systematic database of atmospheric exposure test on structural steel at various environments. Such database will be useful for predicting the lifetime, selecting a suitable grade of structural steel with applicable corrosion prevention methods with respect to the atmospheric environment to avoid extreme corrosion failure. In order to accomplish the development of database, particularly in the construction industry, research collaboration between National Metal and Materials Technology Center (MTEC) and National Institute for Materials Science (NIMS) is established. Experimental investigations along with field testing, e.g. atmospheric test, will be carried out at three exposure sites in Thailand: urban, suburban, and seashore environment. An Atmospheric Corrosion Monitor (ACM) type sensor developed by National Institute for Materials Science (NIMS) will be applied to evaluate the corrosivity of atmospheric environment of the exposure sites. In addition to the corrosion datasheet collected from the experimental results, the output of this project can be used to construct a corrosion map, which indicates the corrosivity of the environment for different types of metals in Thailand and Asia-Pacific region in the near future. This collaborative research between MTEC and NIMS will develop the more precise and applicable database from corrosion situations of structural steel (JIS SM400) in Thailand, which is a part of a complete corrosion database of Asia Pacific. Then, the guild of selection of materials compatible for each area in Asia Pacific can be arranged and also international standard can be established, respectively.

บรรณานุกรม :
เอกรัตน์ ไวยนิตย์ , วนิดา พงศ์ศักดิ์สวัสดิ์ , อำนวยศักดิ์ เจียรไพโรจน์ , ศิขริน ศรโชติ , สยาม แก้วคำไสย์ , จรูญ โทรเสร็จ , นิรุช บุญชู , วิษณุพงษ์ คนแรง , Ekkarut Viyanit , Wanida Pongsaksawad , Amnuaysak Chianpairot , Sikharin Sorachot , Siam Kaewkumsai , Jaroon Troset , Nirut Bunchoo , Witsanupong Khonraeng . (2554). การประเมินพฤติกรรมการกัดกร่อนของเหล็กกล้าโครงสร้างในสิ่งแวดล้อมบรรยากาศด้วยการทดสอบการกัดกร่อนจากบรรยากาศและเซนเซอร์การกัดกร่อนชนิด ACM.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
เอกรัตน์ ไวยนิตย์ , วนิดา พงศ์ศักดิ์สวัสดิ์ , อำนวยศักดิ์ เจียรไพโรจน์ , ศิขริน ศรโชติ , สยาม แก้วคำไสย์ , จรูญ โทรเสร็จ , นิรุช บุญชู , วิษณุพงษ์ คนแรง , Ekkarut Viyanit , Wanida Pongsaksawad , Amnuaysak Chianpairot , Sikharin Sorachot , Siam Kaewkumsai , Jaroon Troset , Nirut Bunchoo , Witsanupong Khonraeng . 2554. "การประเมินพฤติกรรมการกัดกร่อนของเหล็กกล้าโครงสร้างในสิ่งแวดล้อมบรรยากาศด้วยการทดสอบการกัดกร่อนจากบรรยากาศและเซนเซอร์การกัดกร่อนชนิด ACM".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
เอกรัตน์ ไวยนิตย์ , วนิดา พงศ์ศักดิ์สวัสดิ์ , อำนวยศักดิ์ เจียรไพโรจน์ , ศิขริน ศรโชติ , สยาม แก้วคำไสย์ , จรูญ โทรเสร็จ , นิรุช บุญชู , วิษณุพงษ์ คนแรง , Ekkarut Viyanit , Wanida Pongsaksawad , Amnuaysak Chianpairot , Sikharin Sorachot , Siam Kaewkumsai , Jaroon Troset , Nirut Bunchoo , Witsanupong Khonraeng . "การประเมินพฤติกรรมการกัดกร่อนของเหล็กกล้าโครงสร้างในสิ่งแวดล้อมบรรยากาศด้วยการทดสอบการกัดกร่อนจากบรรยากาศและเซนเซอร์การกัดกร่อนชนิด ACM."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2554. Print.
เอกรัตน์ ไวยนิตย์ , วนิดา พงศ์ศักดิ์สวัสดิ์ , อำนวยศักดิ์ เจียรไพโรจน์ , ศิขริน ศรโชติ , สยาม แก้วคำไสย์ , จรูญ โทรเสร็จ , นิรุช บุญชู , วิษณุพงษ์ คนแรง , Ekkarut Viyanit , Wanida Pongsaksawad , Amnuaysak Chianpairot , Sikharin Sorachot , Siam Kaewkumsai , Jaroon Troset , Nirut Bunchoo , Witsanupong Khonraeng . การประเมินพฤติกรรมการกัดกร่อนของเหล็กกล้าโครงสร้างในสิ่งแวดล้อมบรรยากาศด้วยการทดสอบการกัดกร่อนจากบรรยากาศและเซนเซอร์การกัดกร่อนชนิด ACM. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2554.