ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการออกแบบและการผลิตถัง CNG

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการออกแบบและการผลิตถัง CNG
นักวิจัย : สุวัฒน์ จีรเธียรนาถ , พิพล บุญจันต๊ะ , วิโรจน์ ลิ่มตระการ , กฤษดา ประภากร , บรรพต ไม้งาม , ศศิวิมล เศวตคชกุล , Suwat Jirathearanat , Wiroj Limtrakarn , Kritsada Prapakorn , Bunpot Mai-ngam , Sasiwimol Sawetkochakul
คำค้น : Engineering and technology , Materials engineering , Molding , Natural Gas Cylinders , Plastics , Polymers , การขึ้นรูป , ถังก๊าซธรรมชาติ , ถังก๊าซหุงต้ม , พลาสติก , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/16510
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในภาวะปัจจุบันที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้หลายๆ ประเทศหันมาสนใจหาพลังงานอื่นมาทดแทน ประเทศไทยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่กำลังจะผลักดันการใช้พลังงานจากก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas)โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำก๊าซธรรมชาติมาใช้กับรถยนต์ จากการสนับสนุนโดยรัฐบาลสามารถคาดการณ์ได้ว่าปริมาณรถยนต์ที่ใช้พลังงานจากก๊าซธรรมชาติจะเพิ่มขึ้นถึง 10% ของจำนวนรถยนต์ทั้งหมดภายในประเทศไทย ชุด Conversion Kit และถังก๊าซธรรมชาติ เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการใช้ NGV Technology แต่อย่างไรก็ตามอุปกรณ์เหล่านี้ไม่สามารถผลิตได้ในประเทศไทย แต่เป็นการนำเข้าจากต่างประเทศ 100 % เพื่อที่จะให้ NGV Technology ถูกใช้ได้อย่างยั่งยืนภายในประเทศไทย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาการออกแบบและการผลิตของอุปกรณ์เหล่านี้ภายในประเทศ ดังนั้นโครงการวิจัยอันนี้จึงมุ่งศึกษาความเป็นไปได้ในการออกแบบและการผลิตถังก๊าซธรรมชาติภายในประเทศไทย ตามมาตรฐาน ISO 11439[13] ถังก๊าซธรรมชาติสามารถแบ่งได้ออกเป็น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้ Type I: Steel cylinder Type II: Steel or aluminum liner and hoop wrapped with composite materials Type III: Steel or aluminum liner and fully wrapped with composite materials Type IV: All composite materials ในถังทั้ง 4 ประเภทนี้ ถังประเภทที่ 4 มีความเป็นได้ในการสร้างการผลิตในประเทศไทยมากที่สุดเนื่องจากการผลิตถังประเภทนี้ต้องการเงินลงทุนน้อยที่สุด อีกทั้งถังประเภทที่ 4 นี้ยังมีคุณสมบัติที่เด่นคือมีน้ำหนักที่เบาที่สุดในบรรดาถังทั้ง 4 ประเภท ดังนั้นโครงการวิจัยนี้จะศึกษาถังประเภทที่ 4 นี้ในแง่ต่างๆ ดังนี้ 1. การศึกษาเบื้องต้นทางด้านวิศวกรรมและเศรษฐศาสตร์ ในการออกแบบและผลิตถังก๊าซธรรมชาติ 2. การกำหนดและเลือกวัสดุที่เหมาะสมในการนำมาขึ้นรูปเป็นถังก๊าซธรรมชาติ 3. พัฒนากระบวนการออกแบบถังก๊าซธรรมชาติโดยใช้ CAD/CAE 4. การศึกษากระบวนการผลิตถังก๊าซธรรมชาติ (การขึ้นรูปพลาสติก และการพันเส้นใยเสริมแรง) โดยใช้ CAD/CAE และการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม 5. พัฒนาวัสดุพลาสติกที่ใช้ทำถังชั้นใน (Liner) ชนิดใหม่เพื่อลดการซึ่มผ่านของก๊าซธรรมชาติ ผลพลอยได้หนึ่งจากการศึกษาการออกแบบและผลิตถังก๊าซธรรมชาติประเภทที่ 4 คือความรู้ที่ได้นี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ออกแบบและผลิตถังก๊าซหุงต้ม(LPG)น้ำหนักเบาได้ ดั้งนั้นในงานวิจัยนี้การศึกษาการออกแบบและผลิตถังก๊าซหุงต้มน้ำหนักเบาจะถูกดำเนินงานควบคู่ไปด้วย

The rising costs of oil along with its depleting world supplies have alarmed many countries to find new energy alternatives. Consequently, the Thai government currently pushes forward its plans on increasing the national usage of its natural gas, particularly in the automotive section. Eventually, the number of NGV’s should increase up to 10% of the total vehicle populations in Thailand. The compressed natural gas (CNG) cylinders and conversion kits, the essential pieces of equipment to implement the NGV technology in both gasoline and diesel engines, currently cannot be manufactured in Thailand and are 100% imported. To make NGV technology viable in Thailand, the CNG cylinders and conversion kits must be designed and manufactured in Thailand. This current proposal focuses on the CNG cylinder component of this NGV technology. The main goal of project is to conduct a feasibility study and conceptual study on designing and manufacturing of CNG cylinders in Thailand. There are 4 types of CNG cylinders categorized by ISO 11439[13] : type 1 – steel cylinder, type 2 – steel or aluminum liner and hoop wrapped with composite materials, type 3 - steel or aluminum liner and fully wrapped with composite materials, and type 4 – all composite materials. Among all four types of the CNG cylinders, type 4 cylinders require the least inititial investments into manufacturing them. Moreover, type 4 cylinders are also the lightest. Therefore, it is reasonable economically to focus this research project only on the type 4 CNG cylinders. This project will conduct studies on type 4 CNG cylinders in the following aspects: 1. Preliminary investigation on commercially available CNG cylinders focusing on both technology and economy in design and manufacturing 2. Determination and selection of proper materials for all the CNG cylinder types 3. Develop engineering design and optimization procedure of the cylinders using CAD/CAE 4. Design of CNG cylinder manufacturing processes (metal forming, plastic processing, and fiber winding) using CAD/CAM and analytical design 5. Develop new liner materials that reduce permeation rate of the natural gas through the liner wall As a byproduct from this study, the knowledge to design and manufacture type 4 CNG cylinders can also be applied in designing and manufacturing lower-pressured cylinders such as lightweight LPG cylinders for household usage. Therefore, a parallel study will be conducted on design and manufacture of type 4 LPG cylinders as well.

บรรณานุกรม :
สุวัฒน์ จีรเธียรนาถ , พิพล บุญจันต๊ะ , วิโรจน์ ลิ่มตระการ , กฤษดา ประภากร , บรรพต ไม้งาม , ศศิวิมล เศวตคชกุล , Suwat Jirathearanat , Wiroj Limtrakarn , Kritsada Prapakorn , Bunpot Mai-ngam , Sasiwimol Sawetkochakul . (2552). การศึกษาการออกแบบและการผลิตถัง CNG.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุวัฒน์ จีรเธียรนาถ , พิพล บุญจันต๊ะ , วิโรจน์ ลิ่มตระการ , กฤษดา ประภากร , บรรพต ไม้งาม , ศศิวิมล เศวตคชกุล , Suwat Jirathearanat , Wiroj Limtrakarn , Kritsada Prapakorn , Bunpot Mai-ngam , Sasiwimol Sawetkochakul . 2552. "การศึกษาการออกแบบและการผลิตถัง CNG".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุวัฒน์ จีรเธียรนาถ , พิพล บุญจันต๊ะ , วิโรจน์ ลิ่มตระการ , กฤษดา ประภากร , บรรพต ไม้งาม , ศศิวิมล เศวตคชกุล , Suwat Jirathearanat , Wiroj Limtrakarn , Kritsada Prapakorn , Bunpot Mai-ngam , Sasiwimol Sawetkochakul . "การศึกษาการออกแบบและการผลิตถัง CNG."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
สุวัฒน์ จีรเธียรนาถ , พิพล บุญจันต๊ะ , วิโรจน์ ลิ่มตระการ , กฤษดา ประภากร , บรรพต ไม้งาม , ศศิวิมล เศวตคชกุล , Suwat Jirathearanat , Wiroj Limtrakarn , Kritsada Prapakorn , Bunpot Mai-ngam , Sasiwimol Sawetkochakul . การศึกษาการออกแบบและการผลิตถัง CNG. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.