ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตคอลัมน์ HPLC ประสิทธิภาพสูงจากแกลบข้าว (ระยะที่ 2)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตคอลัมน์ HPLC ประสิทธิภาพสูงจากแกลบข้าว (ระยะที่ 2)
นักวิจัย : คณิตา ตังคณานุรักษ์ , ดำรงค์ศักดิ์ เจษฎาภัทรกุล , Kanita Tangkananuruk , Damrongsak Jadsadapatarakul
คำค้น : Engineering and technology , High Performance Liquid Chromatography , Materials engineering , Rice hull ash , Silica , ของแข็งยึดเกาะ , ขี้เถ้าแกลบ , ซิลิกา , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , โครมาโทกราฟีของเหลวแบบสมรรถนะสูง
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/16492
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของคอลัมน์ HPLC ที่เตรียมขึ้นจากการใช้ซิลิกาที่มีความบริสุทธิ์สูงที่เตรียมได้จากแกลบข้าวเป็นของแข็งยึดเกาะ (โครงการ MT-S-45-CER-22-140-G) ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับคอลัมน์ HPLC ที่ผลิตขายในทางการค้าและเพื่อให้งานวิจัยเกิดประโยชน์สูงสุดในการนำมาใช้จริง โดยจะทำการเปลี่ยนแปลงวิธีการในขั้นตอนการสังเคราะห์อนุภาคซิลิกาใหม่ที่สามารถควบคุมขนาดและรูปทรงของอนุภาคให้มีรูปร่างกลมขนาดเท่าๆกันและมีขนาดอนุภาคอยู่ในช่วง 3-10 ?m โดยโครงการนี้จะใช้วิธีตกตะกอนซิลิกาเจลจากสารละลายโซเดียมเมทาซิลิเกตในสภาวะที่มีตัวกลางที่เป็นอิมัลชัน โดยใช้กรดไฮโดรคลอริกเป็นสารที่ทำให้ตกตะกอน และใช้สารลดแรงตึงผิวชนิดที่ไม่มีประจุ (nonionic surfactants) เป็นตัวอิมัลซิไฟล์เออร์ โดยจะทำการศึกษาหาองค์ประกอบและอัตราส่วนของอิมัลซิไฟล์เออร์ที่ใช้และพารามิเตอร์ในการตกตะกอนที่เหมาะสม นำซิลิกาที่ได้ไปตรวจสอบสมบัติทางเคมีและกายภาพ จากนั้นนำซิลิกาไปทำปฏิกิริยากับ octadecyltrichlorosilane (ODS) และทำปฏิกิริยากำจัดหมู่ไซลานอล (Si-OH) ด้วยการ end-capped ด้วย trimethylchlorosilane (TMCS) นำ silica-ODS bonded phase มาบรรจุในคอลัมน์ HPLC ด้วยวิธี slurry technique และนำไปวิเคราะห์สารมาตรฐานเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีเทคนิคโครมาโทรกราฟี

The aim of this research is to develop and modify the efficiency of column HPLC which use of high purity silica produces from rice husk as a solid support for stationary phase (MT-S-45-CER-22-140-G) to have high qualities equal to commercial analytical HPLC columns. By develop method of synthesis of these silicas are composed of spherical particles size about 3 to 10 ?m, highly uniform in size. In this project performs on silica precipitation from sodium metasilicate solution in emulsion system by using hydrochloric acid as precipitating agent and nonionic-surfactants as emulsifiers. Optimum composition of the emulsion and optimum parameters of precipitation are studied. Basic physicochemical properties of the silicas are tested. These silicas are treated by silanization reaction with octadecyltrichlorosilane (ODS) and endcaped with trimethylchlorosilane (TMCS). The ODS-silica bonded phase is packed into stainless steel HPLC column by using the slurry technique and determines the efficiency and parameters of chromatography.

บรรณานุกรม :
คณิตา ตังคณานุรักษ์ , ดำรงค์ศักดิ์ เจษฎาภัทรกุล , Kanita Tangkananuruk , Damrongsak Jadsadapatarakul . (2551). การผลิตคอลัมน์ HPLC ประสิทธิภาพสูงจากแกลบข้าว (ระยะที่ 2).
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
คณิตา ตังคณานุรักษ์ , ดำรงค์ศักดิ์ เจษฎาภัทรกุล , Kanita Tangkananuruk , Damrongsak Jadsadapatarakul . 2551. "การผลิตคอลัมน์ HPLC ประสิทธิภาพสูงจากแกลบข้าว (ระยะที่ 2)".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
คณิตา ตังคณานุรักษ์ , ดำรงค์ศักดิ์ เจษฎาภัทรกุล , Kanita Tangkananuruk , Damrongsak Jadsadapatarakul . "การผลิตคอลัมน์ HPLC ประสิทธิภาพสูงจากแกลบข้าว (ระยะที่ 2)."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2551. Print.
คณิตา ตังคณานุรักษ์ , ดำรงค์ศักดิ์ เจษฎาภัทรกุล , Kanita Tangkananuruk , Damrongsak Jadsadapatarakul . การผลิตคอลัมน์ HPLC ประสิทธิภาพสูงจากแกลบข้าว (ระยะที่ 2). ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2551.