ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาแกลบเพื่อใช้เป็นตัวดูดซับในการเก็บกลับนิกเกิลจากน้ำล้างชิ้นงานในอุตสาหกรรมการชุบโลหะ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแกลบเพื่อใช้เป็นตัวดูดซับในการเก็บกลับนิกเกิลจากน้ำล้างชิ้นงานในอุตสาหกรรมการชุบโลหะ
นักวิจัย : วรนันต์ นาคบรรพต , ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ , Woranan Nakbanpote , Paitip Thiravetyan
คำค้น : Chemical engineering , Chemisorption , Engineering and technology , Metals , Nickel , Quenching , Recycling (Waste, etc.) , Rice hulls , การดูดซับทางเคมี , การนำกลับมาใช้ใหม่ , ตัวดูดซับ , นิเกิล , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช , อุตสาหกรรมการชุบโลหะ การชุบโลหะ , แกลบ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/16456
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

นิกเกิลเป็นโลหะที่มีราคาแพงเมื่อเทียบกับโลหะสังกะสี และทองแดง ดังนั้นในกระบวนการชุบโลหะจึงมีความพยายามที่จะนำนิกเกิลจากน้ำล้างชิ้นงานที่ผ่านการชุบแล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยทั่วไปการจุ่มล้างชิ้นงานจะกระทำอย่างน้อย 2-3 ครั้ง ซึ่งน้ำล้างแรก (Drag out) ที่มีความเข้มข้นของนิกเกิลสูงมากกว่า 200 มิลลิกรัมต่อลิตร จะถูกนำไปผ่านกระบวนการรีเวอร์สออสโมซิส (Reverse osmosis) เพื่อนำนิกเกิลกลับมาใช้ใหม่ซึ่งพบว่าได้ผลดี แต่อย่างไรก็ตามยังคงหลงเหลือนิกเกิลในน้ำล้างครั้งที่ 2 และ 3 (Rinse water) เข้มข้นประมาณ 30-100 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งไม่มีความคุ้มค่าที่จะนำมาผ่านกระบวนการรีเวอร์ออสโมซิส และจะถูกทิ้งไปรวมกับน้ำทิ้งรวมของระบบที่บำบัดโลหะหนักด้วยการตกตะกอน [1-3] ทำให้ไม่สามารถนำนิกเกิลส่วนนี้กลับมาใช้ใหม่ได้และยังก่อให้เกิดปัญหามลภาวะในรูปของตะกอนหลังการบำบัด จากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าแกลบและตัวดูดซับที่เตรียมได้จากแกลบมีความสามารถในการดูดซับโลหะหนัก เช่น สังกะสี [4,5] โครเมียม [6-8] แคดเมียม [4,9] ตะกั่ว [4,10] ทองแดง [4,11,12] ทองคำ [13,14] และ นิกเกิล [12,15] เป็นต้น และเนื่องจากแกลบเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่มีอยู่มากในประเทศไทย โดยในแต่ละปีจะมีแกลบหลังการสีข้าวเฉลี่ยประมาณ 20-26 ล้านตันต่อปี องค์ประกอบหลักของแกลบ คือ เซลลูโลส 32.7%, เฮมิเซลลูโลส 20.5%, ลิกนิน 21.8% และซิลิกอนไดออกไซด์ 15.1% [16] จากองค์ประกอบหลักจะพบว่าแกลบมีส่วนที่เป็นทั้งคาร์บอนและซิลิกา ซึ่งสัดส่วนของคาร์บอนและซิลิกอนในองค์ประกอบสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยการเผา [17-20] และ/หรือ การปรับสภาพด้วยสารเคมีพื้นฐาน เช่น กรดไฮโดรคลอริก [15,21] กรดซัลฟูริก [7,22] กรดไนตริก [16] และ โซเดียมไฮดรอกไซด์ [8,11] เป็นต้น ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเตรียมตัวดูดซับตัวใหม่จากแกลบ ให้เป็นตัวดูดซับที่มีความจำเพาะในการจับโลหะนิกเกิลจากกระบวนการชุบโลหะได้ดี มีความจุในการดูดซับสูง สามารถชะเอานิกเกิลที่ถูกดูดซับไว้กลับมาใช้ใหม่ได้ และมีราคาถูกกว่าเรซินที่มีการใช้อยู่ในปัจจุบัน [23]

Nickel is a precious metal. It is more valuable than zinc and copper. Therefore, electroplating industries try to recycle the metal from drag out and rinse water. Reverse osmosis is able to recover only high concentration of nickel in drag out (>200 mg/L). Whereas in rinse water, lower concentration of nickel (30-100 mg/L) caused unworthy to be recovered by this process. It is drained to collecting pond and then treated by coagulation and/or precipitation process [1,3]. Nickel in the metal sludge is difficult to be retrieved and becomes a hazardous waste. Review literatures showed that rice husk and adsorbents derived from rice husk were able to adsorb heavy metal such as zinc [4,5], Chromium [6-8], Cadmium [4,9], Lead [4,10], Copper [4,11,12], gold [13,14] and Nickel [12,15] etc. Moreover, rice husk is an abundant agricultural waste in Thailand. There is rice husk after milling about 20-26 million tonnes a year. The main composition of rice husk was carbon and silica. It contained cellulose 32.7%, hemicellulose 20.5%, lignin 21.8% and silicon dioxide 15.1% [16] The percentage of carbon and silica were changed by heating [17-20] and/or pretreatment with basic chemical such as hydrochloric [15,21], sulphuric [7,22], nitric acid [16] and sodium hydroxide [8,11]. Therefore, the aim of this research is using rice husk as the raw material to create a new adsorbent that specifically adsorb nickel from rinse water and have high adsorption capacity. The adsorbed nickel will be easy eluted for reusing in plating bath. Moreover, its price should be lower than commercial resins [23].

บรรณานุกรม :
วรนันต์ นาคบรรพต , ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ , Woranan Nakbanpote , Paitip Thiravetyan . (2549). การพัฒนาแกลบเพื่อใช้เป็นตัวดูดซับในการเก็บกลับนิกเกิลจากน้ำล้างชิ้นงานในอุตสาหกรรมการชุบโลหะ.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วรนันต์ นาคบรรพต , ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ , Woranan Nakbanpote , Paitip Thiravetyan . 2549. "การพัฒนาแกลบเพื่อใช้เป็นตัวดูดซับในการเก็บกลับนิกเกิลจากน้ำล้างชิ้นงานในอุตสาหกรรมการชุบโลหะ".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วรนันต์ นาคบรรพต , ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ , Woranan Nakbanpote , Paitip Thiravetyan . "การพัฒนาแกลบเพื่อใช้เป็นตัวดูดซับในการเก็บกลับนิกเกิลจากน้ำล้างชิ้นงานในอุตสาหกรรมการชุบโลหะ."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2549. Print.
วรนันต์ นาคบรรพต , ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ , Woranan Nakbanpote , Paitip Thiravetyan . การพัฒนาแกลบเพื่อใช้เป็นตัวดูดซับในการเก็บกลับนิกเกิลจากน้ำล้างชิ้นงานในอุตสาหกรรมการชุบโลหะ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2549.