ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดทำแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันให้สอดคล้องกับแผนการผลิตที่ไม่แน่นอน : กรณีศึกษาโรงงานผลิตอุปกรณ์พาวเวอร์ซัพพลาย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดทำแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันให้สอดคล้องกับแผนการผลิตที่ไม่แน่นอน : กรณีศึกษาโรงงานผลิตอุปกรณ์พาวเวอร์ซัพพลาย
นักวิจัย : ดวงตา ละเอียดดี
คำค้น : เครื่องจักรกล -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม , การบำรุงรักษาโรงงาน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12712
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

ปรับปรุงพัฒนาระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับแผนกเพาเวอร์ซัพพลาย ของโรงงานกรณีศึกษา เป็นแผนกผลิตแผ่นลายวงจรที่ใช้กับเครื่องไฟฟ้าหลายชนิด โดยจัดทำแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันให้กับหน่วยงานซ่อมบำรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการเตรียมความพร้อมของเครื่องจักร รับมือกับแผนการผลิตที่ไม่แน่นอนอีกทั้งลดอัตราการหยุดทำงาน เมื่อเครื่องจักรชำรุดเสียหายหรือขัดข้อง โดยศึกษาสภาพทั่วไปของแผนก PSU ศึกษางานวิจัยและทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษาเชิงป้องกันมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาระบบซ่อมบำรุงของแผนก PSU ผู้วิจัยได้แบ่งงานออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) การปรับปรุงระบบการทำงานในปัจจุบัน โดยกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่จำเป็น สร้างระบบโครงสร้างเอกสาร และออกแบบเอกสารบางส่วนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อีกทั้งจัดให้มีการตรวจสอบเครื่องจักรประจำวันทุกเครื่องอีกด้วย 2) การสร้างระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ให้เป็นมาตรฐานและนำมาปฏิบัติกับเครื่องจักรหลัก 4 ประเภท ได้แก่ Auto Soldering, Axial Machine, Radial Machine และ SMT 3) การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยสนับสนุนระบบงานซ่อมบำรุงของหน่วยงานปัจจุบัน เพื่อใช้สำหรับบันทึกข้อมูลและดำเนินงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น หลังจากปรับปรุงพบว่า %Delay ลดลงจาก 3.27% เป็น 0.81% คิดเป็น 75.23% เมื่อเทียบกับก่อนการใช้ระบบ และเวลาสูญเสียเฉลี่ยจากการหยุดทำงานของเครื่องจักรลดลงจาก 16.16% เป็น 8.02% เมื่อเทียบกับเวลาสูญเสียทั้งหมด และจาก %Machine Operation Ratio ของส่วน Insertion มีค่าที่เพิ่มขึ้นในช่วง 1.93%-8.76% เมื่อเทียบกับค่าก่อนการนำระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกันมาใช้ ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องจักรเหล่านี้เพิ่มขึ้น

บรรณานุกรม :
ดวงตา ละเอียดดี . (2549). การจัดทำแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันให้สอดคล้องกับแผนการผลิตที่ไม่แน่นอน : กรณีศึกษาโรงงานผลิตอุปกรณ์พาวเวอร์ซัพพลาย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดวงตา ละเอียดดี . 2549. "การจัดทำแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันให้สอดคล้องกับแผนการผลิตที่ไม่แน่นอน : กรณีศึกษาโรงงานผลิตอุปกรณ์พาวเวอร์ซัพพลาย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดวงตา ละเอียดดี . "การจัดทำแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันให้สอดคล้องกับแผนการผลิตที่ไม่แน่นอน : กรณีศึกษาโรงงานผลิตอุปกรณ์พาวเวอร์ซัพพลาย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
ดวงตา ละเอียดดี . การจัดทำแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันให้สอดคล้องกับแผนการผลิตที่ไม่แน่นอน : กรณีศึกษาโรงงานผลิตอุปกรณ์พาวเวอร์ซัพพลาย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.