ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบเรขศิลป์สำหรับบรรจุภัณฑ์เพื่อสื่อสารประเภทของผลิตภัณฑ์นมโค

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบเรขศิลป์สำหรับบรรจุภัณฑ์เพื่อสื่อสารประเภทของผลิตภัณฑ์นมโค
นักวิจัย : ภัทรพร อัฉริยะศิลป์
คำค้น : บรรจุภัณฑ์ -- การออกแบบ , การออกแบบกราฟิก , การบรรจุหีบห่อ -- การออกแบบ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะศิลปกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12697
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศป.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

การศึกษาเรื่องการออกแบบเรขศิลป์สำหรับบรรจุภัณฑ์เพื่อสื่อสารประเภทของผลิตภัณฑ์นมโคนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารประเภทของนมโคชนิดต่างๆโดยใช้เรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์เป็นสื่อ ซึ่งได้แก่ สี แบบตัวอักษร และรูปภาพ ทั้งนี้ทำการวิจัยโดยใช้วรรณกรรมที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์มาเป็นเครื่องมือในการสร้างแบบสอบถาม และได้มีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างของสินค้ากว่า 30 ยี่ห้อทั่วโลก เพื่อวิเคราะห์ถึงวิธีการใช้องค์ประกอบเพื่อสื่อสารถึงชนิดของผลิตภัณฑ์นมโค และนำการวิเคราะห์นั้นมาสร้างแบบสอบถามและให้ผู้เชี่ยวชาญ 30 คนเป็นผู้ตอบ และชี้แนะแนวทางในการทำวิจัย เพื่อให้งานวิจัยได้ผลที่น่าเชื่อถือมากที่สุด ในการวิจัยครั้งนี้ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายในงานวิจัยไว้ว่าเป็นวัยรุ่นชาย ดังนั้นจึงมีการศึกษาเรื่องความต้องการด้านภาพลักษณ์ของวัยรุ่นชายไว้ด้วย งานวิจัยชิ้นนี้แบ่งการเก็บผลการวิจัยออกเป็นสองส่วน ซึ่งได้แก่ ส่วนที่ 1 ผลสรุปจากแบบสอบถามที่ตอบและเสนอแนะโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยจะมีเกณฑ์การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญเพื่อตอบแบบสอบถามที่ได้ แบบสอบถามจะมี 30 ชุด สมบูรณ์ทั้ง 30 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS พบว่าสีและแบบตัวอักษรบางแบบสื่อนัยสำคัญถึงการสื่อสารชนิดของนมโคส่วนที่ 2 ผลสรุปจากข้อมูลการตลาด และข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย ในส่วนนี้จะเป็นการวิเคราะห์สิ่งที่นำมาใช้ได้ในงานวิจัยจากข่าว หรือวรรณกรรมต่างๆ เช่นการเลือกชนิดของนมโคที่จะนำมาใช้ในงานวิจัย ต้องคำนึงถึงสภาพการตลาดของไทยในปัจจุบันด้วยว่านมโคชนิดใดเหมาะหรือไม่เหมาะสำหรับประเทศไทย และรวมไปถึงการเลือกกลุ่มเป้าหมายในการทำงานวิจัยด้วย โดยในงานวิจัยชิ้นนี้เลือกกลุ่มเป้าหมายจากการวิเคราะห์หาช่องว่างทางการตลาดที่ยี่ห้ออื่นๆยังเหลือว่างไว้ จากการศึกษาพบว่า บรรจุภัณฑ์ที่สามารถสื่อสารประเภทของนมโคได้ชัดเจนควรมีองค์ประกอบดังนี้ 1) การใช้สี ควรจะใช้สีหลักๆ 1 สี โดยส่วนมากมักเน้นสีฟ้าเป็นหลัก โดยความเข้ม-อ่อนของสีนั้นส่วนมากจะขึ้นอยู่กับปริมาณไขมันที่มีในนมโคแต่ละประเภท มียกเว้นในประเภทแคลเซียมสูง 2) การใช้แบบตัวอักษรพบว่า ความหนา-บางของตัวอักษรขึ้นอยู่กับปริมาณไขมันในแต่ละชนิดของนมโคเช่นเดียวกันกับสี 3) การใช้รูปภาพนั้น ภาพวาดประกอบเป็นภาพที่ถูกเลือกมากที่สุด แต่ผู้เชี่ยวชาญได้ชี้แนะว่ารูปภาพนั้นควรขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายและการวางตำแหน่งของสินค้ามากกว่า การใช้รูปเพื่อบ่งบอกถึงชนิดของนมโคนั้นเป็นเรื่องยากกว่าการใช้สีและแบบตัวอักษร 4) รูปทรงของบรรจุภัณฑ์พบว่าผู้เชี่ยวชาญเลือกแบบเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญ และผู้เชี่ยวชาญเลือกแบบเดียวกันในทุกประเภทของนมโคอีกด้วย

บรรณานุกรม :
ภัทรพร อัฉริยะศิลป์ . (2550). การออกแบบเรขศิลป์สำหรับบรรจุภัณฑ์เพื่อสื่อสารประเภทของผลิตภัณฑ์นมโค.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภัทรพร อัฉริยะศิลป์ . 2550. "การออกแบบเรขศิลป์สำหรับบรรจุภัณฑ์เพื่อสื่อสารประเภทของผลิตภัณฑ์นมโค".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภัทรพร อัฉริยะศิลป์ . "การออกแบบเรขศิลป์สำหรับบรรจุภัณฑ์เพื่อสื่อสารประเภทของผลิตภัณฑ์นมโค."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
ภัทรพร อัฉริยะศิลป์ . การออกแบบเรขศิลป์สำหรับบรรจุภัณฑ์เพื่อสื่อสารประเภทของผลิตภัณฑ์นมโค. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.