ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสภาพและปัญหาการใช้แหล่งเรียนรู้สำหรับการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสภาพและปัญหาการใช้แหล่งเรียนรู้สำหรับการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
นักวิจัย : แก้วพา สุวันนะสี
คำค้น : ชีววิทยา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- ลาว -- เวียงจันทน์ , โรงเรียนมัธยมศึกษา -- ลาว -- เวียงจันทน์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วัชราภรณ์ แก้วดี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12732
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

ศึกษาสภาพและปัญหาการใช้แหล่งเรียนรู้สำหรับการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตัวอย่างประชากรคือ ครูผู้สอนวิชาชีววิทยาที่สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 85 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติค่าร้อยละและวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยสรุปได้ดังต่อไปนี้ 1. แหล่งเรียนรู้ที่ครูส่วนใหญ่ใช้ แบ่งตามประเภทของแหล่งเรียนรู้ได้ ดังนี้ 1) ประเภทบุคคลคือ บุคคลในสายวิชาการ 2) ประเภทสถานที่คือ ห้องสมุดโรงเรียน 3) ประเภทสิ่งมีชีวิตคือ พืชชั้นต่ำ 4) ประเภทวัสดุ อุปกรณ์ คือ แผนภาพ ส่วนระดับการใช้ พบว่า ครูส่วนใหญ่ใช้แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล ประเภทสถานที่และประเภทวัสดุ อุปกรณ์ ในระดับน้อย ส่วนแหล่งเรียนรู้ประเภทสิ่งมีชีวิต มีการใช้ในระดับปานกลางและระดับน้อย 2. วัตถุประสงค์ของการใช้แหล่งเรียนรู้คือ 1) เพื่อประโยชน์ต่อตัวนักเรียนใน 3 ด้านคือ ความรู้ เจตคติ และกระบวนการเรียนรู้ และ 2) เพื่อประโยชน์ด้านการจัดการเรียนการสอนของครู 3. ขั้นตอนการใช้แหล่งเรียนรู้มี 3 ขั้นตอน คือ 1) การสำรวจและค้นหาแหล่งเรียนรู้ 2) การเลือกแหล่งเรียนรู้โดยเกณฑ์ที่ครูส่วนใหญ่ใช้คือ ความสอดคล้อง เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และเนื้อหา ความยากง่ายในการค้นหา ความสะดวกและความปลอดภัย 3) การดำเนินการใช้แหล่งเรียนรู้ 4. ปัญหาการใช้แหล่งเรียนรู้ที่ครูส่วนใหญ่พบคือ ครูไม่มีความรู้เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้และการใช้แหล่งเรียนรู้ และขาดงบประมาณสนับสนุนในการค้นหาและใช้แหล่งเรียนรู้ 5. ข้อเสนอแนะในการใช้แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ ควรจัดสรรงบประมาณสำหรับพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้แหล่งเรียนรู้ ควรมีการจัดทำเอกสารรายชื่อแหล่งเรียนรู้ และเผยแพร่ให้แก่ครู และควรจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ประเภทสถานที่และวัสดุ อุปกรณ์ให้เพียงพอสำหรับการเรียน การสอนชีววิทยา

บรรณานุกรม :
แก้วพา สุวันนะสี . (2549). การศึกษาสภาพและปัญหาการใช้แหล่งเรียนรู้สำหรับการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
แก้วพา สุวันนะสี . 2549. "การศึกษาสภาพและปัญหาการใช้แหล่งเรียนรู้สำหรับการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
แก้วพา สุวันนะสี . "การศึกษาสภาพและปัญหาการใช้แหล่งเรียนรู้สำหรับการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
แก้วพา สุวันนะสี . การศึกษาสภาพและปัญหาการใช้แหล่งเรียนรู้สำหรับการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.