ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประมาณต้นทุนการผลิตในอุตสาหกรรมการพิมพ์โดยใช้ต้นทุนตามกิจกรรม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประมาณต้นทุนการผลิตในอุตสาหกรรมการพิมพ์โดยใช้ต้นทุนตามกิจกรรม
นักวิจัย : ศิริพร กิตติวัชระพล
คำค้น : การประมาณต้นทุน , อุตสาหกรรมการพิมพ์ , การบัญชีต้นทุนกิจกรรม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : 9743315594 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12702
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541

จากปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทำให้ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมบางส่วนต้องปิดกิจการลง สำหรับธุรกิจอื่นที่ดำรงอยู่ก็ต้องมีการแข่งขันกันสูงขึ้นเพื่อความอยู่รอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการพิมพ์ งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดทำระบบบัญชีต้นทุนตามกิจกรรม ในกระบวนการระหว่างและหลังพิมพ์ และระบบบัญชีต้นทุนงานในการทำแบบปั๊มสำหรับงานพิมพ์กล่อง โดยศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจำแนกค่าใช้จ่ายของโรงงาน รวมทั้งการออกแบบโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลและระบบเอกสารที่จำเป็น เพื่อใช้ในการคำนวณต้นทุนการผลิต จากนั้นจะระบุประเภทต้นทุนและปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนของกิจกรรม คำนวณต้นทุนต่อหน่วยปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนกิจกรรม โดยอาศัยข้อมูลทางสถิติ ปันส่วนต้นทุนกิจกรรมเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ และยกตัวอย่างงานเพื่อเปรียบเทียบต้นทุนปัจจุบัน และต้นทุนตามกิจกรรม (ต้นทุนใหม่) ผลจากการวิจัยพบว่า สำหรับปริมาณการผลิตจำนวนน้อยต้นทุนตามกิจกรรม มีค่าสูงกว่าต้นทุนแบบเดิมของบริษัท แต่เมื่อปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นต้นทุนตามกิจกรรม จะมีค่าต่ำกว่าต้นทุนแบบเดิมของบริษัท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบบัญชีต้นทุนตามกิจกรรม ช่วยทำให้บริษัททราบข้อมูลต้นทุนการผลิตของแต่ละงานได้แม่นยำขึ้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนและตัดสินใจในธุรกิจสำหรับผู้บริหาร รวมทั้งยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการควบคุมและลดต้นทุนการผลิตได้อีกด้วย

บรรณานุกรม :
ศิริพร กิตติวัชระพล . (2541). การประมาณต้นทุนการผลิตในอุตสาหกรรมการพิมพ์โดยใช้ต้นทุนตามกิจกรรม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริพร กิตติวัชระพล . 2541. "การประมาณต้นทุนการผลิตในอุตสาหกรรมการพิมพ์โดยใช้ต้นทุนตามกิจกรรม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริพร กิตติวัชระพล . "การประมาณต้นทุนการผลิตในอุตสาหกรรมการพิมพ์โดยใช้ต้นทุนตามกิจกรรม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
ศิริพร กิตติวัชระพล . การประมาณต้นทุนการผลิตในอุตสาหกรรมการพิมพ์โดยใช้ต้นทุนตามกิจกรรม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.