ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาการคิดวิจารณญาณ ในการตัดสินใจทางการพยาบาลสำหรับนักศึกษาพยาบาล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาการคิดวิจารณญาณ ในการตัดสินใจทางการพยาบาลสำหรับนักศึกษาพยาบาล
นักวิจัย : ศิริกัญญา ฤทธิ์แปลก
คำค้น : ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ , การตัดสินใจ , การพยาบาล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ทิศนา แขมมณี , สุวิมล ว่องวาณิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : 9746398822 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12675
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541

พัฒนาหลักสูตรรายวิชา "การคิดวิจารณญาณในการตัดสินใจทางการพยาบาล" สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 การดำเนินการมี 6 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การศึกษาปัญหาการจัดการศึกษาทางการพยาบาล และการศึกษาปัญหาการตัดสินใจทางการพยาบาล เพื่อนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน ขั้นตอนที่ 2 การร่างหลักสูตรและจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร โครงร่างเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิด ทักษะการคิดและลักษณะการคิดที่จำเป็นต่อกระบวนการคิดวิจารณญาณฯ การนำความรู้ทางการพยาบาลมาใช้กับกระบวนการคิดวิจารณญาณฯ การจัดการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะการคิด โดยวิธีการเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อยและใช้กรณีผู้ป่วยเป็นปัญหาให้ฝึกการคิด ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบหลักสูตรโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความสอดคล้อง และความเหมาะสมขององค์ประกอบของหลักสูตร ขั้นตอนที่ 4 การทดลองใช้หลักสูตร รูปแบบการทดลองคือ control group pretest posttest experimental design กลุ่มทดลองคือนักเรียนพยาบาลทหารอากาศชั้นปีที่ 3 จำนวน 54 คน กลุ่มควบคุมคือนักเรียนพยาบาลชั้นปีที่ 3 ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกว่า มีระดับความสามารถคิดวิจารณญาณในการตัดสินใจทางการพยาบาลก่อนการทดลอง ไม่แตกต่างจากกลุ่มทดลองมีจำนวนทั้งสิ้น 60 คน นอกจากนี้ได้ทดสอบความสามารถคิดวิจารณญาณฯ นักเรียนพยาบาลทหารอากาศชั้นปีที่ 4 ก่อนและหลังการทดลองเพื่อนำมาเป็นข้อมูล ประกอบการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลหลักสูตรประเมินจากคะแนนความสามารถคิดวิจารณญาณ ในการตัดสินใจทางการพยาบาลของกลุ่มทดลอง และความคิดเห็นของนักเรียนพยาบาลกลุ่มทดลองและครูพยาบาลผู้ช่วยวิจัย ต่อการใช้หลักสูตร ขั้นตอนที่ 6 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ (1) ได้หลักสูตรรายวิชาการคิดวิจารณญาณ ในการตัดสินใจทางการพยาบาลสำหรับนักเรียนพยาบาลชั้นปีที่ 3 มีองค์ประกอบแต่ละด้านเหมาะสมต่อการพัฒนาศักยภาพการคิดวิจารณญาณ ในการตัดสินใจทางการพยาบาล (2) ผลการทดลองใช้หลักสูตรปรากฏว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถคิดวิจารณญาณในการตัดสินใจทางการพยาบาล ของกลุ่มทดลองหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถคิดวิจารณญาณในการตัดสินใจทางการพยาบาล ของกลุ่มทดลองหลังการทดลองสูงกว่ากลุ่มนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ที่ไม่ได้เรียนหลักสูตรรายวิชาที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าเฉลี่ยคะแนนการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้การคิดวิจารณญาณ ในการตัดสินใจทางการพยาบาลของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมและกลุ่มที่ไม่ได้เรียนหลักสูตรรายวิชาที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมาอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 (3) นักเรียนพยาบาลกลุ่มทดลองและครูพยาบาลผู้ใช้หลักสูตรมีความคิดเห็นต่อการใช้หลักสูตร เป็นไปทางบวก

บรรณานุกรม :
ศิริกัญญา ฤทธิ์แปลก . (2541). การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาการคิดวิจารณญาณ ในการตัดสินใจทางการพยาบาลสำหรับนักศึกษาพยาบาล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริกัญญา ฤทธิ์แปลก . 2541. "การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาการคิดวิจารณญาณ ในการตัดสินใจทางการพยาบาลสำหรับนักศึกษาพยาบาล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริกัญญา ฤทธิ์แปลก . "การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาการคิดวิจารณญาณ ในการตัดสินใจทางการพยาบาลสำหรับนักศึกษาพยาบาล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
ศิริกัญญา ฤทธิ์แปลก . การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาการคิดวิจารณญาณ ในการตัดสินใจทางการพยาบาลสำหรับนักศึกษาพยาบาล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.