ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาแบบจำลองของเครื่องปฏิกรณ์ชีวเคมีแบบไร้อากาศ สำหรับผลิตแก๊สชีวมวลจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแบบจำลองของเครื่องปฏิกรณ์ชีวเคมีแบบไร้อากาศ สำหรับผลิตแก๊สชีวมวลจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ
นักวิจัย : สิรีพร คชพันธุ์สุนทร
คำค้น : เครื่องปฏิกรณ์ชีวเคมีแบบไร้อากาศ -- แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ , ก๊าซชีวภาพ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล , สมมาต อิชโรจน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : 9743316876 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12768
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541

พัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของเครื่องปฏิกรณ์ชีวเคมีแบบไร้อากาศ สำหรับใช้ทำนายพฤติกรรมของเครื่องปฏิกรณ์ดังกล่าว พฤติกรรมที่สนใจคือผลกระทบของการปรับอัตราการไหลของน้ำเสีย ต่อความเข้มข้นของกรดโวลาไทล์ ความเข้มข้นของสารอาหาร และปริมาณแก๊สชีวมวลของระบบโดยรวม แบบจำลองทางคณิตศาสตร์พัฒนาบนพื้นฐานของระบบเครื่องปฏิกรณ์ถังเดี่ยว ทำงานแบบต่อเนื่องและมีการกวนที่ทำให้เกิดการผสมอย่างทั่วถึง การพัฒนาแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนตามการปฏิบัติจริง คือ ขั้นตอนการเริ่มดำเนินการ หรือการเลี้ยงเชื้อ และขั้นตอนการดำเนินการปกติ โดยแต่ละขั้นตอนทำนายพฤติกรรมตามปฏิกิริยาชีวเคมีที่เกิดขึ้น คือ การผลิตกรดโวเลไทด์ และเปลี่ยนเป็นแก๊สมีเทน ตามลำดับ ในงานนี้อาศัยการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม ISIM Simulation จากนั้นนำผลที่ได้จากการทดสอบแบบจำลองมาปรับเทียบค่า เพื่อให้ได้สมการแบบจำลองที่สามารถอธิบายผลการทดลองจริงได้ จากผลการทดสอบแบบจำลองที่พัฒนาพบว่า สำหรับขั้นตอนการเริ่มดำเนินการสามารถอธิบายผลการทดลองจริงได้ ในส่วนขั้นตอนการดำเนินการปกติปรากฏว่า แบบจำลองที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถใช้อธิบายผลการทดลองจริงได้เป็นบางส่วน กล่าวคือเหมาะสมสำหรับการทำนายค่าความเข้มข้นของกรดโวลาไทล์ และความเข้มข้นของสารอาหารเท่านั้น

บรรณานุกรม :
สิรีพร คชพันธุ์สุนทร . (2541). การพัฒนาแบบจำลองของเครื่องปฏิกรณ์ชีวเคมีแบบไร้อากาศ สำหรับผลิตแก๊สชีวมวลจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สิรีพร คชพันธุ์สุนทร . 2541. "การพัฒนาแบบจำลองของเครื่องปฏิกรณ์ชีวเคมีแบบไร้อากาศ สำหรับผลิตแก๊สชีวมวลจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สิรีพร คชพันธุ์สุนทร . "การพัฒนาแบบจำลองของเครื่องปฏิกรณ์ชีวเคมีแบบไร้อากาศ สำหรับผลิตแก๊สชีวมวลจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
สิรีพร คชพันธุ์สุนทร . การพัฒนาแบบจำลองของเครื่องปฏิกรณ์ชีวเคมีแบบไร้อากาศ สำหรับผลิตแก๊สชีวมวลจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.