ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมการฝ่าฝืนกฎจราจรของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการฝ่าฝืนกฎจราจรของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : สราวุธ คำเหลือง
คำค้น : ตำรวจจราจร -- ไทย -- กรุงเทพฯ , กฎจราจร , พฤติกรรมเบี่ยงเบน , การจูงใจ (จิตวิทยา)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุพัตรา สุภาพ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746391917 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12706
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการฝ่าฝืนกฎจราจรของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในกรุงเทพมหานคร ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการฝ่าฝืนกฎจราจรของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรชั้น พลตำรวจและชั้นประทวนในกรุงเทพมหานคร จำนวน 360 คน เลือกตัวอย่างแบบง่าย เก็บข้อมูลโดยการสังเกตแบบไม่มีสส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการใช้แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า 1. เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่มีอายุมาก จะมีพฤติกรรมการฝ่าฝืนกฎจราจรสูงกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่มีอายุน้อย 2. เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่มีสถานภาพสมรส จะมีพฤติกรรมการฝ่าฝืนกฎจราจรสูงกว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่มีสถานภาพโสด 3. เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่มีรายได้กับรายจ่ายไม่พอเพียง จะมีพฤติกรรมการฝ่าฝืน กฎจราจรสูงกว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่มีรายได้กับรายจ่ายพอเพียง 4. เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่มีจำนวนบุคคลที่ต้องเลี้ยงดูมาก จะมีพฤติกรรมการฝ่าฝืนกฎจราจรสูงกว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่มีจำนวนบุคคลที่ต้องเลี้ยงดูน้อย 5. เงินเดือน, ระยะเวลาในการปฏิบัติงานจราจร, ความถี่ในการฝึกอบรม และความเข้มงวดของผู้บังคับบัญชา ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการฝ่าฝืนกฏจราจรของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร, ความถี่ในการฝึกอบรมจราจร และความเข้มงวดของผู้บังคับบัญชา ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการฝ่าฝืนกฎจราจรของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร

บรรณานุกรม :
สราวุธ คำเหลือง . (2540). พฤติกรรมการฝ่าฝืนกฎจราจรของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สราวุธ คำเหลือง . 2540. "พฤติกรรมการฝ่าฝืนกฎจราจรของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สราวุธ คำเหลือง . "พฤติกรรมการฝ่าฝืนกฎจราจรของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
สราวุธ คำเหลือง . พฤติกรรมการฝ่าฝืนกฎจราจรของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.