ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์แนวทางการเปรียบเทียบสมรรถนะของโปรแกรมแยกคำภาษาไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์แนวทางการเปรียบเทียบสมรรถนะของโปรแกรมแยกคำภาษาไทย
นักวิจัย : พิสิทธิ์ พรมจันทร์
คำค้น : อัลกอริทึม , การตัดคำ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ยรรยง เต็งอำนวย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746381334 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12636
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

งานวิจัยนี้ได้ทำการวิเคราะห์ หาแนวทางในการเปรียบเทียบสมรรถนะของโปรแกรมและอัลกอริธึมตัดคำภาษาไทย โดยเริ่มจากการสังเคราะห์ตัวอย่างมาตรวัด ที่จะใช้ในการวัดและเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของเอกสารภาษาไทย ที่มีผลต่อประสิทธิภาพของโปรแกรมตัดคำภาษาไทย รวบรวมโปรแกรมและอัลกอริธึมตัดคำภาษาไทย ที่ได้มีการพัฒนาและเผยแพร่ใช้งานในปัจจุบัน รวบรวมข้อมูลภาษาไทยที่ใช้อ้างอิง รวมไปถึงพจนานุกรมที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของการตัดคำ จากนั้นจึงทำการพัฒนาวิธีการวัดประสิทธิภาพ และทำการวัดประสิทธิภาพ จากผลการวัดประสิทธิภาพพบว่าแบบเปรียบเทียบคำที่ยาวที่สุดจะตัดได้จำนวนคำที่ถูกต้องออกมามากที่สุด แบบการแก้ไขย้อนกลับจะได้คำผิดน้อยที่สุด แบบอาศัยความถี่ของการใช้คำจะได้อัตราความถูกต้องต่อจำนวนคำในพจนานุกรมสูงสุด แบบใช้พจนานุกรมลดความกำกวมสามารถจัดการกับคำกำกวมได้ดีที่สุดและแบบเปรียบเทียบคำที่สั้นที่สุดจะตัดออกมาได้จำนวนคำสูงสุด นอกจากนี้พบว่าโครงสร้างข้อมูลสำหรับพจนานุกรมที่ใช้ในโปรแกรมตัดคำมีผลมากในด้านความเร็ว โดยที่โครงสร้างข้อมูลแบบทรัยให้ความเร็วสูงสุดในปัจจุบัน

บรรณานุกรม :
พิสิทธิ์ พรมจันทร์ . (2540). การวิเคราะห์แนวทางการเปรียบเทียบสมรรถนะของโปรแกรมแยกคำภาษาไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิสิทธิ์ พรมจันทร์ . 2540. "การวิเคราะห์แนวทางการเปรียบเทียบสมรรถนะของโปรแกรมแยกคำภาษาไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิสิทธิ์ พรมจันทร์ . "การวิเคราะห์แนวทางการเปรียบเทียบสมรรถนะของโปรแกรมแยกคำภาษาไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
พิสิทธิ์ พรมจันทร์ . การวิเคราะห์แนวทางการเปรียบเทียบสมรรถนะของโปรแกรมแยกคำภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.