ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษาระดับคณะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยใช้วิธี SSADM

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษาระดับคณะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยใช้วิธี SSADM
นักวิจัย : พีริยา รามโกมุท
คำค้น : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย , ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- บัณฑิตศึกษา , บัณฑิตศึกษา , การออกแบบระบบ , การวิเคราะห์ระบบ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นงลักษณ์ โควาวิสารัช , วิวัฒน์ วัฒนาวุฒิ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746385712 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12633
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

ทดลองใช้วิธี SSADM (Structured Systems Analysis and Design Method) ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษาระดับคณะ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจัดเป็นระบบงานขนาดกลาง ระบบสารสนเทศนี้ใช้คอมพิวเตอร์ และพัฒนาขึ้นจากโปรแกรมไมโครซอฟต์แอกเซส เพื่อใช้แทนระบบงานเอกสารที่มีอยู่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยระบบที่ได้ออกแบบนี้แบ่งเป็น 3 ระบบย่อย ระบบแรกคืองานบัณฑิตศึกษา เป็นการจัดการข้อมูลอาจารย์บัณฑิตศึกษา ข้อมูลนิสิตบัณฑิตศึกษา การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการอนุมัติจบหลักสูตร ซึ่งได้ออกแบบให้บัณฑิตวิทยาลัยสามารถใช้งานในส่วนนี้ได้ด้วย ระบบที่ 2 คืองานหลักสูตรและแก้ไขหลักสูตร รวมถึง ข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร และรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา และระบบสุดท้ายคืองานงบประมาณ-ค่าใช้จ่าย จากการวิจัยสรุปได้ว่า วิธีการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานของ SSADM เหมาะกับนักวิเคราะห์ระบบมือใหม่ที่ยังขาดประสบการณ์ เนื่องจาก SSADM เป็นวิธีที่มีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินการ เทคนิคที่ใช้ และผลลัพธ์ในทุกขั้นตอน นอกจากนี้เอกสารที่ได้ในขั้นตอนส่วนใหญ่ มีความละเอียดชัดเจน และได้มีการตรวจสอบความถูกต้องกับผู้ใช้งาน แต่เนื่องจากการวิเคราะห์และออกแบบระบบดังกล่าว ต้องใช้เวลาในการดำเนินงาน จึงไม่เหมาะกับงานที่มีระยะเวลาในการดำเนินงานจำกัด

บรรณานุกรม :
พีริยา รามโกมุท . (2540). การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษาระดับคณะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยใช้วิธี SSADM.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พีริยา รามโกมุท . 2540. "การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษาระดับคณะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยใช้วิธี SSADM".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พีริยา รามโกมุท . "การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษาระดับคณะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยใช้วิธี SSADM."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
พีริยา รามโกมุท . การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษาระดับคณะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยใช้วิธี SSADM. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.