ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติที่เหมาะสมและการกำหนดขนาดตัวอย่างสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติที่เหมาะสมและการกำหนดขนาดตัวอย่างสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
นักวิจัย : ธีระวัฒน์ สุขีสาร
คำค้น : สังคมศาสตร์ -- วิจัย , การสุ่มตัวอย่าง (สถิติ) , โปรแกรมคอมพิวเตอร์ , สังคมศาสตร์ -- สถิติ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ , ศิริชัย กาญจนวาสี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743333517 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12646
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติที่เหมาะสมและการกำหนดขนาดตัวอย่างสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยมีขั้นตอนในการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้แก่ กำหนดปัญหา วิเคราะห์ปัญหา ออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เลือกภาษาคอมพิวเตอร์และเขียนโปรแกรม ทดสอบและปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม จัดทำเอกสารประกอบโปรแกรม และประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม โปรแกรมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นในการวิจัยครั้งนี้ เขียนโดยชุดคำสั่งของภาษา Visual Basic 5.0 ทำการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมโดยผู้ทดลองใช้ 20 คน ซึ่งมีพื้นฐานเบื้องต้นทางสถิติและการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ผลการวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ ทำให้ได้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ซึ่งแบ่งเป็น 2 โปรแกรมย่อยคือ 1. โปรแกรมการเลือกเทคนิคทางสถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งประเภทของการวิเคราะห์ตามเป้าหมายหรือคำถามหลักของการวิจัย คือ การบรรยายประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างอธิบายความสัมพันธ์หรือการทำนาย ทดสอบความแตกต่างระหว่างประชากร จัดระบบหรือโครงสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวแปร และแสวงหาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 2. โปรแกรมการกำหนดขนาดตัวอย่าง ทั้งในกรณีที่เป็นการวิจัยเชิงบรรยายหรือเชิงสำรวจ และกรณีที่เป็นการวิจัยเชิงทดลอง จากการประเมินโปรแกรมโดยผู้ทดลองใช้โปรแกรม พบว่า โปรแกรมมีประสิทธิภาพ ในด้านความรวดเร็ว ความถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ ทั้งในการเลือกสถิติวิเคราะห์ข้อมูลและการกำหนดขนาดตัวอย่าง

บรรณานุกรม :
ธีระวัฒน์ สุขีสาร . (2542). การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติที่เหมาะสมและการกำหนดขนาดตัวอย่างสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธีระวัฒน์ สุขีสาร . 2542. "การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติที่เหมาะสมและการกำหนดขนาดตัวอย่างสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธีระวัฒน์ สุขีสาร . "การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติที่เหมาะสมและการกำหนดขนาดตัวอย่างสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
ธีระวัฒน์ สุขีสาร . การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติที่เหมาะสมและการกำหนดขนาดตัวอย่างสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.