ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องที่ไม่ใช่วารสารในห้องสมุด สาขาการแพทย์มหาวิทยาลัยของรัฐ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องที่ไม่ใช่วารสารในห้องสมุด สาขาการแพทย์มหาวิทยาลัยของรัฐ
นักวิจัย : ทิพวรรณ อินทมหันต์
คำค้น : ห้องสมุดแพทย์ , สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง -- การจัดการ , ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา , ซีดี-รอม , สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง , ระบบควบคุมสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พรรณพิมล กุลบุญ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743342893 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12647
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องที่ไม่ใช่วารสารในห้องสมุด สาขาการแพทย์ มหาวิทยาลัยของรัฐ จำนวน 32 แห่ง ในด้านงานบริหาร งานเทคนิค และงานบริการรวมทั้งปัญหาในการจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องที่ไม่ใช่วารสาร ผลการวิจัยพบว่า ห้องสมุดสาขาการแพทย์ มหาวิทยาลัยของรัฐ ทั้ง 32 แห่ง มีรายชื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องฯ จำนวน 1,533 ชื่อ ชื่อที่มีตรงกันมากที่สุด 20 แห่ง คือ Current Medical Diagnosis & Treatment ในด้านงานบริหาร พบว่า ห้องสมุดจำนวน 15 แห่ง ไม่มีการแบ่งหน่วยงานภายในห้องสมุด ห้องสมุดทุกแห่งมีบุคลากรผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องฯ จำนวน 2-21 คน และไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องฯ โดยเฉพาะ แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมกับหนังสือ สำหรับด้านงานเทคนิค พบว่า ห้องสมุดส่วนใหญ่ดำเนินการกับสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องฯ ทุกประเภทเช่นเดียวกับหนังสือ ทั้งในเรื่องการสั่งซื้อ การลงทะเบียน การจัดทำเครื่องมือช่วยค้น และการจัดเก็บส่วนด้านงานบริการ ห้องสมุดส่วนใหญ่จัดให้บริการแก่สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องฯ เป็นบริการเช่นเดียวกับหนังสือ ได้แก่ บริการยืม-คืน บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า บริการรายชื่อสิ่งพิมพ์ที่ได้รับใหม่ และบริการถ่ายเอกสาร นอกจากนี้ยังพบว่า ห้องสมุดประสบปัญหาด้านงานบริหารในระดับที่สูงกว่าปัญหาด้านงานบริการและงานเทคนิค

บรรณานุกรม :
ทิพวรรณ อินทมหันต์ . (2542). การจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องที่ไม่ใช่วารสารในห้องสมุด สาขาการแพทย์มหาวิทยาลัยของรัฐ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทิพวรรณ อินทมหันต์ . 2542. "การจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องที่ไม่ใช่วารสารในห้องสมุด สาขาการแพทย์มหาวิทยาลัยของรัฐ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทิพวรรณ อินทมหันต์ . "การจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องที่ไม่ใช่วารสารในห้องสมุด สาขาการแพทย์มหาวิทยาลัยของรัฐ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
ทิพวรรณ อินทมหันต์ . การจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องที่ไม่ใช่วารสารในห้องสมุด สาขาการแพทย์มหาวิทยาลัยของรัฐ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.