ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิสัยทัศน์ผู้นำทางการศึกษาพยาบาล : ศึกษากรณี รศ.ดร. วิเชียร ทวีลาภ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิสัยทัศน์ผู้นำทางการศึกษาพยาบาล : ศึกษากรณี รศ.ดร. วิเชียร ทวีลาภ
นักวิจัย : ปาริชาติ สนธิชัย
คำค้น : วิเชียร ทวีลาภ , การพยาบาล -- การศึกษาและการสอน , วิสัยทัศน์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ประนอม รอดคำดี , ฉลอง สุนทราวาณิชย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746388568 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12628
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาถึงวิสัยทัศน์และปัจจัยที่ก่อให้เกิดวิสัยทัศน์ทางการศึกษาพยาบาลของผู้นำทางการศึกษาพยาบาล โดยศึกษากรณีของ ร.ศ.ดร.วิเชียร ทวีลาภ ท่านเป็นผู้นำทางการศึกษาพยาบาลในยุคสมัยปี พ.ศ. 2500-2530 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่การศึกษาพยาบาลของประเทศไทย ได้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาเข้าสู่รูปแบบของวิชาชีพ ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาตามแนวทางประวัติศาสตร์ โดยสืบค้นข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดวิสัยทัศน์ของผู้นำทางการศึกษาพยาบาล เกิดจากปัจจัยภายใน ได้แก่ ระดับสติปัญญา ความรักในการเรียนรู้ การได้รับประสบการณ์ความรู้ด้านการศึกษาพยาบาล นอกจากนี้ยังมีปัจจัยภายนอก ได้แก่ ปัญหาการขาดแคลนพยาบาล อิทธิพลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อิทธิพลของแนวคิดจากต่างประเทศ ผลจากปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ ทำให้เกิดวิสัยทัศน์ทางการศึกษาพยาบาลของรองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ทวีลาภ ในเรื่องต่อไปนี้ 1) การพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของสังคม วิสัยทัศน์ในเรื่องนี้ได้รับอิทธิพลมาจากแนวโน้มการเปิดหลักสูตรใหม่ในประเทศสหรัฐอเมริกา และแรงผลักดันที่เกิดจากความต้องการได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมาย 2) มาตรฐานการศึกษาพยาบาลในรูปแบบของวิชาชีพ โดยมีการพัฒนาในด้านการจัดหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน 3) ความเป็นเอกภาพในการจัดการศึกษา โดยการควบคุมมาตรฐานผู้สำเร็จการศึกษาพยาบาล การควบคุมมาตรฐานการศึกษาพยาบาล และการผลิตพยาบาลโดยวิชาชีพพยาบาล 4) องค์ความรู้เฉพาะสาขาการพยาบาล โดยการค้นหาทฤษฎีทางการพยาบาลซึ่งเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่สองจนถึงปัจจุบันโดยใช้กระบวนการพยาบาล 5) การวิจัยทางการพยาบาลในประเทศไทย ซึ่งเพิ่งเริ่มมีการวิจัยได้ไม่นาน ทั้งนี้เป็นเพราะปัจจัยด้านวิชาชีพการพยาบาล และปัจจัยด้านตัวพยาบาลประกอบด้วย

บรรณานุกรม :
ปาริชาติ สนธิชัย . (2540). วิสัยทัศน์ผู้นำทางการศึกษาพยาบาล : ศึกษากรณี รศ.ดร. วิเชียร ทวีลาภ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปาริชาติ สนธิชัย . 2540. "วิสัยทัศน์ผู้นำทางการศึกษาพยาบาล : ศึกษากรณี รศ.ดร. วิเชียร ทวีลาภ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปาริชาติ สนธิชัย . "วิสัยทัศน์ผู้นำทางการศึกษาพยาบาล : ศึกษากรณี รศ.ดร. วิเชียร ทวีลาภ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
ปาริชาติ สนธิชัย . วิสัยทัศน์ผู้นำทางการศึกษาพยาบาล : ศึกษากรณี รศ.ดร. วิเชียร ทวีลาภ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.