ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปลูกผลึกและการศึกษาลักษณะเฉพาะของสารกึ่งตัวนำคอปเปอร์อินเดียมแกลเลียมไดซีลีไนด์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปลูกผลึกและการศึกษาลักษณะเฉพาะของสารกึ่งตัวนำคอปเปอร์อินเดียมแกลเลียมไดซีลีไนด์
นักวิจัย : ทวี ดีจะมาลา
คำค้น : สารกึ่งตัวนำ , ผลึก , คอปเปอร์อินเดียมซิลิไนด์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมพงศ์ ฉัตราภรณ์ , ขจรยศ อยู่ดี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9743327398 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12651
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

ผลึกสารกึ่งตัวนำ Culn1-x Gax Se2 ที่ X ประมาณ 0.1 และ 0.2 ปลูกจากสภาวะหลอมเหลวโดยวิธีไดเรกชันนัลฟรีซซิงของบริดจ์แมนแบบแนวนอน ระนาบที่แสดงบริเวณผิวหน้าเปิดเป็นระนาบ (112) จากการวิเคราะห์ EDS พบว่าค่าปริมาณ Ga มีแนวโน้มลดลงและปริมาณ Cu มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปลายจุดที่เย็นก่อนไปยังปลายจุดที่เย็นหลัง ค่าคงที่โครงผลึก a และ c เพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณ Ga ลดลง จากการวัดสัมปริสิทธิ์การดูดกลืนแสงที่อุณหภูมิห้องพบว่า ขนาดช่องว่างแถบพลังงานมีค่าประมาณ 1.04 eV ที่ X ประมาณ 0.1 จากการวัดสภาพต้านทางไฟฟ้าที่อุณหภูมิห้องโดยวิธี แวนเดอเพาว์ พบว่า สภาพต้านทานไฟฟ้าของผลึกค่อนข้างต่ำ อยู่ในช่วง 0.29 ถึง 13.1 Ohm-cm สภาพเคลื่อนที่ได้ของฮอลล์วัดที่อุณหภูมิห้องมีค่าระหว่าง 6.8 ถึง 51.7 cm2V-1s-1 ผลึกที่ได้ให้ชนิดการนำไฟฟ้าเป็นชนิดพีทั้งหมด ด้วยการวัดปรากฏการณ์ฮอลล์ของผลึกตัวอย่างหนึ่งที่ X ประมาณ 0.1 วัดที่อุณหภูมิจาก 100K ถึง 327K ทราบว่า ทั้งสภาพต้านทานไฟฟ้า สภาพเคลื่อนที่ได้ของฮอลล์ และความหนาแน่นของพาหะเปลี่ยนแปลงไปกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นพาหะกับอุณหภูมิสอดคล้องกับการกำหนดให้มีสถานะผู้รับที่มีระดับพลังงานไอออไนซ์ขนาด 72.3 meV เหนือของแถวเวเลนซ์ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพเคลื่อนที่ได้ของฮอลล์เกิดจากกลไกการกระเจิงของพาหะโดยแอคูสติกโฟนอน

บรรณานุกรม :
ทวี ดีจะมาลา . (2543). การปลูกผลึกและการศึกษาลักษณะเฉพาะของสารกึ่งตัวนำคอปเปอร์อินเดียมแกลเลียมไดซีลีไนด์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทวี ดีจะมาลา . 2543. "การปลูกผลึกและการศึกษาลักษณะเฉพาะของสารกึ่งตัวนำคอปเปอร์อินเดียมแกลเลียมไดซีลีไนด์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทวี ดีจะมาลา . "การปลูกผลึกและการศึกษาลักษณะเฉพาะของสารกึ่งตัวนำคอปเปอร์อินเดียมแกลเลียมไดซีลีไนด์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
ทวี ดีจะมาลา . การปลูกผลึกและการศึกษาลักษณะเฉพาะของสารกึ่งตัวนำคอปเปอร์อินเดียมแกลเลียมไดซีลีไนด์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.