ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครต่อการพัฒนาการปกครองท้องถิ่น

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครต่อการพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
นักวิจัย : นฤมล รัตนาภิบาล
คำค้น : สภากรุงเทพมหานคร , การปกครองท้องถิ่น
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ประหยัด หงษ์ทองคำ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746377345 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12604
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ มาจากการเลือกตั้งของประชาชน มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ทำหน้าที่พิจารณาร่างข้อบัญญัติ พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และควบคุมตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารสอดคล้องกับแนวความคิดการกระจายอำนาจ ที่เน้นถึงการปกครองท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามกลไกของการปกครองระบอบประชาธิปไตย บทบาทของสมาชิกกรุงเทพมหานครจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาทางการเมืองการปกครองท้องถิ่น การศึกษาวิจัยนี้ มีเป้าหมายวิเคราะห์บทบาทของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครกับการพัฒนาการปกครองท้องถิ่น โดยศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจในเรื่องบทบาทอำนาจหน้าที่แสดงออกต่อการพัฒนาการปกครองท้องถิ่น ศึาษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเพศ อายุ ระดับการศึกษา กับความรู้ความเข้าใจเรื่องบทบาทอำนาจหน้าที่ และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจกับการแสดงบทบาทจริงของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการเก็บรวบรวมจากเอกสาร การสำรวจโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณา และสถิติวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร สถิติที่ใช้ทดสอบ คือ ไคสแควร์ ผลการศึกษาพบว่า สมาชิกสภากรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ตอบแบบสอบถามในเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่การพัฒนาการปกครองท้องถิ่นในระดับปานกลาง แต่มีบทบาทในด้านความสัมพันธ์กับประชาชนในฐานะสมาชิกสภากรุงเทพมหานครค่อนข้างสูง เป็นบทบาทที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทางการเมืองได้ อาทิ การออกพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน การรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน การให้ความช่วยเหลือทั้งส่วนตัวและส่วนรวม ซึ่งนับได้ว่าการแสดงบทบาทของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร มีส่วนช่วยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในท้องถิ่นได้ในระดับหนึ่ง

บรรณานุกรม :
นฤมล รัตนาภิบาล . (2540). บทบาทของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครต่อการพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นฤมล รัตนาภิบาล . 2540. "บทบาทของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครต่อการพัฒนาการปกครองท้องถิ่น".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นฤมล รัตนาภิบาล . "บทบาทของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครต่อการพัฒนาการปกครองท้องถิ่น."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
นฤมล รัตนาภิบาล . บทบาทของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครต่อการพัฒนาการปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.