ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความน่าเชื่อถือของการหยั่งเสียงเลือกตั้งในสายตาของสาธารณชน ในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความน่าเชื่อถือของการหยั่งเสียงเลือกตั้งในสายตาของสาธารณชน ในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : จิตติมา กุลประเสริฐรัตน์
คำค้น : การสื่อสารทางการเมือง , การหยั่งเสียงมหาชน , ประชามติ , การเลือกตั้ง -- ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จาระไน แกลโกศล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746372564 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12579
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อการศึกษาความน่าเชื่อถือของการหยั่งเสียงเลือกตั้งต่างๆ ในสายตาของสาธารณชน โดยใช้เครื่องมือที่เป็นแบบสอบถามสำหรับทำการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่อยู่อาศัยและมีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และเป็นผู้ที่รู้จักการหยั่งเสียงเลือกตั้ง จำนวน 600 คน โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมุติฐานที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 ได้แก่ t-test, One-Way ANOVA และ Multiple Regression ผลการวิจัยโดยสรุปมีดังนี้ 1. ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้บุคคล รายได้ครอบครัว แตกต่างกัน มีการรับรู้ชื่อบุคคลที่ทำการหยั่งเสียงเลือกตั้งแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ .05 2. ประชาชนมีความเชื่อถือต่อแหล่งสารในฐานะสำนักที่ทำการหยั่งเสียงเลือกตั้งแตกต่างกัน โดยประชาชนมีความเชื่อถือต่อ "สวนดุสิตโพล" สูงกว่าโพลอื่นๆ ส่วนในฐานะบุคคลที่ทำการหยั่งเสียงเลือกตั้งประชาชนมีความเชื่อถือต่อ "คุณสุทธิชัย หยุ่น" สูงกว่าบุคคลอื่นๆ 3. ความน่าเชื่อถือของการหยั่งเสียงการเลือกตั้งโดยรวมทุกด้านมีอิทธิพลต่อความน่าเชื่อถือในการหยั่งเสียงเลือกตั้งมากกว่าตัวแปรอื่นๆ 4. สถาบันที่ทำการหยั่งเสียงเลือกตั้ง คือ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มีอิทธิพลสามารถอธิบายความแปรปรวนของความน่าเชื่อถือในการหยั่งเสียงเลือกตั้งได้มากกว่าตัวแปรอื่นๆ 5. ตัวแปรสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่ส่งผลต่อความเชื่อถือในการหยั่งเสียงเลือกตั้งมากที่สุดคือ อายุ 6. การเปิดรับผลการหยั่งเสียงเลือกตั้งจากสื่อวิทยุ มีอิทธิพลทำนายความเชื่อถือในการหยั่งเสียงเลือกตั้งได้มากกว่าสื่ออื่นๆ แต่อยู่ในระดับน้อย 7. ความน่าเชื่อถือในแหล่งสารคือ การหยั่งเสียงเลือกตั้งมีอิทธิพลต่อการยอมรับในการหยั่งเสียงเลือกตั้ง

บรรณานุกรม :
จิตติมา กุลประเสริฐรัตน์ . (2540). ความน่าเชื่อถือของการหยั่งเสียงเลือกตั้งในสายตาของสาธารณชน ในกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิตติมา กุลประเสริฐรัตน์ . 2540. "ความน่าเชื่อถือของการหยั่งเสียงเลือกตั้งในสายตาของสาธารณชน ในกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิตติมา กุลประเสริฐรัตน์ . "ความน่าเชื่อถือของการหยั่งเสียงเลือกตั้งในสายตาของสาธารณชน ในกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
จิตติมา กุลประเสริฐรัตน์ . ความน่าเชื่อถือของการหยั่งเสียงเลือกตั้งในสายตาของสาธารณชน ในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.