ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของคนไทย กับกระบวนการทางสังคมประกิตของครอบครัวในปัจจุบัน ที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ : รายงานผลการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของคนไทย กับกระบวนการทางสังคมประกิตของครอบครัวในปัจจุบัน ที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ : รายงานผลการวิจัย
นักวิจัย : พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ , ธีระพร อุวรรณโณ , เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์ , สุภาพรรณ โคตรจรัส , คัคนางค์ มณีศรี , พรรณระพี สุทธิวรรณ
คำค้น : สังคมประกิต , ครอบครัว -- ไทย , พฤติกรรมมนุษย์ , ไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณี , ไทย -- ภาวะสังคม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12565
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ความหมายของกระบวนการสังคมประกิตของครอบครัวไทย : การอบรมเลี้ยงดู -- แนวคิดทฤษฎีและการวิจัยเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดู -- ความหมายของพฤติกรรมคนไทยและตัวกำหนดพฤติกรรมมนุษย์ -- แนวคิดทฤษฎีและงานวิจจัยเกี่ยวกับผลของการอบรมเลี้ยงดู ที่มีผลต่อพฤติกรรมของบุคคล

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อศึกษารูปแบบกระบวนการการสังคมประกิตของครอบครัวกับพฤติกรรมคนไทยในภูมิภาคต่างๆ 2. เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการสังคมประกิตของครอบครัวกับพฤติกรรมทางสังคม พฤติกรรมทางการเมือง พฤติกรรมส่วนบุคคล พฤติกรรมต่อสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ 3. เพื่อสังเคราะห์รูปแบบกระบวนการสังคมประกิตของครอบครัวและนำเสนอรูปแบบของกระบวนการสังคมประกิตของครอบครัวที่นำไปสู่การพัฒนาประเทศ กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 6 คัดเลือกโดยการสุ่มหลายขั้นตอน จำนวน 2,535 คน จัดเข้าสู่รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูได้คือ แบบเอาใจใส่ แบบควบคุม แบบตามใจ 1,316 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้เครื่องมือที่พัฒนาโดยคณะผู้วิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิทางจิตวิทยา 6 คน จำนวน 7 ชุด แบบสำรวจการอบรมเลี้ยงดูพัฒนาตามทฤษฎีและผลการวิจัยของ Diana Baumrind การวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานและวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางและวิเคราะห์เปรียบเทียบพหุคูณด้วยวิธีของเซฟเฟ ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่มีผลต่อพฤติกรรมด้านต่างๆ ทุกพฤติกรรมทางบวกคือการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่ และเป็นรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่ส่งผลต่อการพัฒนาประชากรที่ดีสำหรับการพัฒนาประเทศมากที่สุด

บรรณานุกรม :
พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ , ธีระพร อุวรรณโณ , เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์ , สุภาพรรณ โคตรจรัส , คัคนางค์ มณีศรี , พรรณระพี สุทธิวรรณ . (2545). การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของคนไทย กับกระบวนการทางสังคมประกิตของครอบครัวในปัจจุบัน ที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ : รายงานผลการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ , ธีระพร อุวรรณโณ , เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์ , สุภาพรรณ โคตรจรัส , คัคนางค์ มณีศรี , พรรณระพี สุทธิวรรณ . 2545. "การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของคนไทย กับกระบวนการทางสังคมประกิตของครอบครัวในปัจจุบัน ที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ : รายงานผลการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ , ธีระพร อุวรรณโณ , เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์ , สุภาพรรณ โคตรจรัส , คัคนางค์ มณีศรี , พรรณระพี สุทธิวรรณ . "การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของคนไทย กับกระบวนการทางสังคมประกิตของครอบครัวในปัจจุบัน ที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ : รายงานผลการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ , ธีระพร อุวรรณโณ , เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์ , สุภาพรรณ โคตรจรัส , คัคนางค์ มณีศรี , พรรณระพี สุทธิวรรณ . การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของคนไทย กับกระบวนการทางสังคมประกิตของครอบครัวในปัจจุบัน ที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ : รายงานผลการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.